Ditët Ndërkombëtare të Menaxhimit të Rrugëve të Frymëmarrjes

0

Menaxhimi i rrugëve ajrore paraqet pjesën vitale të mbajtjes në jetë
të pacientit të paralizuar apo me influencë respiratore të arsyeve të
ndryshme. Për këtë qëllim ekzistojnë metoda dhe paisje të ndryshme të
cilat kërkojnë edukim të vazhdueshëm professional në formë të mësimit
teorik dhe praktik. Pjesa e parë e Workshop-it është pjesa teorike kurse
pjesa e dytë përbëhet nga pjesa praktike.

Aktiviteti është akredituar nga OMK me 20 pikë për pjesëmarrës aktiv dhe 15 pikë për pjesëmarrës pasiv.


Për anëtarët e Odës së Mjekëve të Kosovës nuk do të ketë kuotizim për
pjesëmarrje, vetem duhet të tregoni kartelën e antarësisë.

Për informata shtesë ju lutem të kontaktoni përmes email adresës: skmera2018@gmail.com