Mospërfillja e gjykatës

Mospërfillja e gjykatës, Gjykata
Neni 393
Mospërfillja e gjykatës
1.  
Kushdo që nuk i
bindet ndonjë urdhri, vendimi apo aktgjykimi të plotfuqishëm të ndonjë gjykate
në Republikën e Kosovës ose refuzon apo pengon publikimin e vendimit apo
aktgjykimit të plotfuqishëm të gjykatës së tillë, dënohet me gjobë ose me
burgim deri në gjashtë (6) muaj.
2.   Gjobat e shqiptuara sipas këtij neni mund të
jenë ditore dhe mund të shqiptohen derisa kryesi të përfill urdhrin, vendimin
apo aktgjykimin e plotfuqishëm që është subjekt i veprimit.
3.   Nëse mospërfillja ka të bëjë me veprimin në mes
të dy palëve private, gjykata mund të urdhërojë që gjoba t’i paguhet palës së
dëmtuar.
KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *