Cilët janë Anëtarët e familjes së ngushtë?

0

Anëtarët e familjes së ngushtë janë bashkëshorti/ja, fëmijët martesorë dhe jashtë martesorë, fëmijët e birësuar, vëllezërit, motrat dhe prindërit;