Çka është Akti i Brendshëm i Punëdhënësit?

0

Akti i Brendshëm i Punëdhënësit është akti i cili rregullon të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga marrëdhënia e punës, në pajtim me ligjin e punës dhe me Kontratën Kolektive;