Çka është Dialogu Social?

0

Dialogu Social është procesi demokratik i konsultimeve dhe i  shkëmbimit të informatave në mes të përfaqësuesve të punëdhënësve, punëmarrësve dhe përfaqësuesve të Qeverisë;