Çka është i punësuari?

0

I punësuari është personi fizik i  punësuar për të kryer punë ose shërbime me pagesë për punëdhënësin;