Çka është Këshilli Ekonomiko-Social?

0

Këshilli Ekonomiko Social (KES) është organi i nivelit nacional i cili udhëheq konsultimet për çështjet nga  marrëdhënia e punës, mirëqenia sociale dhe çështjet tjera të cilat kanë të bëjnë  me  politikat ekonomike  në Republikën e  Kosovës;