Çka është Kontrata e Punës?

0Kontrata e Punës është akti individual e cila lidhet ndërmjet punëdhënësit dhe të punësuarit, me të cilën rregullohen të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga marrëdhënia e punës
në pajtim me ligjin e punës, me Kontratën Kolektive dhe me Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit;