Çka është Paga?

0

Paga është shpërblimi ose fitimi i çfarëdo niveli të llogaritur e shprehur në para për të punësuarin;