Çka është Praktikanti?

0

Praktikanti është personi i kualifikuar i cili themelon për herë të parë marrëdhënie pune, me qëllim që gjatë  punës praktike të aftësohet për punë të caktuara;