Punësimi i shtetaseve të huaj

0
2

Neni 9
 

Punësimi i shtetaseve të huaj
 
Shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi në Republikën e Kosovës themelojnë  marrëdhënie pune sipas këtij ligji, nën kushtet dhe kriteret e përcaktuara me ligj të veçantë për punësimin e shtetasve të huaj dhe sipas konventave ndërkombëtare. LIGJI  Nr. 03/L-212

Ligji i Punës

LEAVE A REPLY