Vendimin për shqiptimin e masave ndëshkuese për shkeljen e detyrave të punës

0
2

Neni 86
 

Shqiptimin e masave

 1. Vendimin për shqiptimin e masave ndëshkuese për shkeljen e detyrave të punës, e nxjerr:

1.1.  organi kompetent i punëdhënësit apo punëdhënësi,

1.2.  punëdhënësi i cili nuk e ka statusin e personit juridik ose personi të cilin ai e autorizon;

2. Autorizimi nga paragrafi 1. i këtij neni jepet me shkrim;

3. Vendimi i punëdhënësit duhet të bëhet me shkrim duke theksuar arsyetimin dhe këshillën për mjetet juridike ndaj masave të shqiptuara.  


LIGJI  Nr. 03/L-212

Ligji i Punës

LEAVE A REPLY