Teste nga Biologjia (Pyetje dhe Përgjigje)

Biologjia , Teste nga Biologjia
Teste nga Biologjia (Pyetje dhe Përgjigje)
 1. Rekombinimi i gjeneve ndodhë në:
 2. Në cilën familje të bimëve, bën pjesë akonita?
 3. Lulja zigomorfe, paraqet lule:
 4. Cila nga të mëposhtmet NUK është bimë monoike?
 5. Në cilën pjesë të qelizës kryhet cikli pentozoik?
 6. Çfarë është Prolaktina?
 7. Në cilin kromozom instalohet virusi SV-40?
 8. Gjeni për insulin gjendet në kromozomin?
 9. Gjeni i cili shkakton sëmundjen Hungtington ( Hungtington chorea) është i lokalizuar afër skajit të krahut të shkurtër të kromozomit?
 10. Procesi i sintezës së ARN-së nga ADN quhet:
 11. Kush janë bartësit kryesor të vetive trashëguese te organizmat e gjallë ?
 12. Çka janë Leukocitet ?
 13. Gjenet janë të vendosura në:
 14. Sa kromozome i ka miza e venës?
 15. Sa kromozome i ka bizelja ?
 16. Sa kromozome i ka elbi ?
 17. Cilat janë vetitë themelore të kromozomeve ?
 18. Sa kromozome i ka Qepa ?
 19. Sa kromozome i ka Misri ?
 20. Sa kromozome i ka Duhani ?
 21. Sa kromozome i ka Shimpanza ?
 22. Sa kromozome kanë bakteriet?
 23. Klamidosporet janë karakteristike për kushtet e këqija të:
 24. Cilat janë llojet e formave të trombociteve ?
 25. Stratum corneum është pjesë e:
 26. Rekombinimi i gjeneve ndodhë në:
 27. Cili nga këta hormone mundëson zhvillimin e corpus luteum?
 28. Ku kryhet frymëmarrja qelizore ?
 29. Vezët të cilat kanë sasi të vogla të vitelinës janë:
 30. Në cilën strukturë të syrit gjenden shkopinjët dhe konet?
 31. Hidrolimfa si lëng trupor është karakteristike për:
 32. KLASAT e ngjashme të qenieve të gjalla, grupohen në:
 33. Membranën bërthamore me nukleoplazmën e lidhë:
 34. Cili nga të mëposhtmit është aminoacid esencial?
 35. Nga kush përbëhet molekula lipidike ?
 36. Qeliza e sistemit nervor quhet:
 37. Çka janë kromozomet dhe përshkruaj ndërtimin e tyre?
 38. Cili nga këto gjene është heterozigot ?
 39. Çka janë bakteret dhe algat blu të gjelbërta?
 40. Çka janë sporet (endosporet)?
 41. Çka është dezinfektimi?
 42. Çka është Membrana qelizore?
 43. Çka është Mikrobiologjia dhe cilat janë degët e saj?
 44. Sa është përqindja e ujit në citoplazmë?
 45. Çfarë janë Qelizat Staminale?
 46. Përbërja e citoplazmës
 47. Çka është Citoplazma?
 48. Çka janë Lipidet apo yndyrnat?
 49. Cilat janë pjesët kryesore të bërthamës qelizore?
 50. Çka është qeliza yndyrore?
 51. Sa jetojnë qelizat?
 52. Çka është Bërthama e qelizës?
 53. Sa qeliza përmban çdo qenie njerëzore?
 54. Cila është qeliza më e madhe e njeriut?
 55. Sa është madhësia e qelizave?
 56. Çka është Qeliza?
 57. Eritrocitet
 58. Sa është pesha e një qelize?
 59. Çka janë Trombocitet dhe cili është funksioni apo roli i tyre?
 60. Kur paraqitet ulja apo zvogëlimi i Trombociteve?
 61. Ku prodhohen trombocitet dhe eritrocitet?
 62. Cilat janë elementet e gjakut?
 63. Çka përmban gjaku ?
 64. Pse nevojitet Acidi folik ?
 65. Çfarë është Leukemia ?
 66. Çka janë Bazofilet?
 67. Cili është funksioni i rruazave të bardha të gjakut apo leukociteve ?
 68. Cilat janë llojet e leukociteve ?
 69. Çfarë roli luajnë leukocitet apo qelizat e bardha të gjakut ?
 70. Çka është Leukocitoza ?
 71. Çka janë mutacionet gjenetike (pikësore) dhe mutacionet kromozomike?
 72. Kur u krijua kromozomi i parë sintetik ?
 73. Në varshmëri nga vend i centromeres në kromozom, sa tipe të kromozomeve dallojmë?
 74. Cilat kromozome i quajmë autozomale dhe cilat kromozome të seksit?
 75. Si shënohen kromozomet që përcaktojnë gjinitë tek meshkujt dhe femrat?
 76. Në cilën fazë të mitozës kromozomet duken më se miri?
 77. Çka fitohet me çiftëzmin e kromozomeve homologe, si quhet ky proces dhe në cilën nënfazë ndodhë?
 78. Në cilën fazë të mejozës ndodhë ndarja e kromozomeve homologe dhe ne cilën fazë ndodhë ndarja e ?
 79. Çka janë Plazmidet ?
 80. Çka janë Nukleoproteinat ?
 81. Çka është sindroma e Turnerit, sindroma Down, sindroma e Eduardit, sindroma e Pataut
 82. Cili është dallimi ndërmjet euploidisë dhe aneuploidisë?
 83. Çka është delecioni, duplikacioni, inversioni dhe translokimi?
 84. Çka paraqesin aberacionet strukturale dhe si ndahen ato?
 85. Çka janë daltonizmi, hemofilia dhe albinizmi?
 86. Çka janë Acidet nukleike ?
 87. Çka janë alelet dhe si i ndajmë sipas penetrabilitetit dhe ekspresivitetit?
 88. Si transmetohet hemofilia ?
 89. Çfarë paraqet kariotipi?
 90. Si fitohet kariogrami?
 91. Çka është crossing-over dhe në cilën fazë ndodhë ajo?
 92. Çka fitohet në fund të mejozës 1 dhe cka fitohet në fund të mejozës 2?
 93. Sa është numri i kromozomeve tek qelizat trupore dhe sa tek qelizat seksuale?
 94. Cilat kromozome quhen homologe?
 95. Kush quhet kromozom satelit?
 96. Sa kromozome ka njeriu ?
 97. Sa kromozome kanë njerëzit?
 98. Cili nga karbohidratet e mëposhtëm nuk ka shije të ëmbël?
 99. Cili nga këto organele ka rëndësi të madhe në procesin sekretues si dhe formimin e mureve qelizore?
 100.   Cilat organele kanë rëndesi të madhe në tretjen e substancave të huaja përmes enzimeve hidrolitike?
 101.    Cilat organele marrin pjesë në proceset e frymëmarrjes qelizore ?
 102.    Te klasa Schyphozoa gjeneratë dominuese eshte:
 103.    Myxomyozina, është proteinë, e cila iu mundëson lëvizjen:
 104.   Cilat janë proteinat destabilizuese ?
 105.    Te ndryshku i grurit, teleutosporet, paraqesin:
 106.    Gjatë procesit të replikimit të ADN-së,sintezën e segmenteve të ARN-së me gjatësi të shkurtër e mundëson enzimi:
 107.    Përqindja e ujit te meshkujt e vjetër, është:
 108.    Me shume se nje berthame kane qelizat e:
 109.    Cila nga këto mënyra të shumimit te protozoat, ndodhë në kushte të keqësuara të jetesës :
 110.    Çka është Sida (AIDS) ?
 111.   Organelet të cilat shërbejnë për rregullimin e sasisë së ujit në qelizë te protozoat, quhen :
 112.   Në cilin grup të frytave bënë pjesë fryti i kumbullës?
 113.   Gështenja bënë pjesë në kuadër të :
 114.   Në kromozomin 7 te njeriu është përgjegjës për
 115.   Çka janë Polisakaridet ?
 116.   Çka është Amidoni ?
 117.   Endoskeleti i njeriut të rritur është i përbërë nga?
 118.   Cilat janë llojet e formave të trombociteve ?
 119.   Klamidosporet janë karakteristike për kushtet e këqija të:
 120.   Sa kromozome kanë bakteriet?
 121.   Tregoni pjesët e sistemit tretës te shpezët
 122.   Cilat shtazë kanë sistem jo të plotë e cilat të plotë të tretjes?
 123.   Numro disa qendra që gjenden në cipën e trurit të madh?
 124.   Numro llojet e sistemeve nervore te pakurrizorët dhe te kurrizorët?
 125.   Cilat organe të shtazëve të ndryshme shërbejnë si shqisë e nuhatjes?
 126.   Cilat janë pjesët e veshit te gjitarët dhe në cilën pjesë është e vendosur shqisa e dëgjimit?
 127.   Kush është pranues i ngacmimeve të tingujve?
 128.   Cilat janë elementet të cilat e mundësojnë kalimin e një ngacmimi në ndijim?
 129.   Çka quajmë shqisë?
 130.   Cila është pjesa aktive e sistemit të lëvizjes?
 131.   Numro disa shtazë me skelet të jashtëm
 132.   Çfarë lloje të skeleteve dallojmë sipas pozitës?
 133.   Cilat organe e përbëjnë sistemin e lëvizjes?
 134.   Cilat janë prodhimet e lëkurës?
 135.   Cilat janë shtazët njëqelizore?
 136.   Cilat shtazë bëjnë pjesë në kurrizorë?
 137.   Cilat shtazë bëjnë pjesë në pakurrizorë?
 138.   Si i ndajmë shtazët në bazë të ndërtimit dhe të prezencës së boshtit kurrizor?
 139.   Çfarë lloj shumimi është ai vegjetativ?
 140.   Cilat janë pjesët e farës?
 141.   Kush e bënë përhapjen e frutave dhe farave?
 142.   Si i ndajmë frutat në bazë të mbështjellësit?
 143.   Ç’është fruti?
 144.   Çka quajmë fekondim?
 145.   Kush mund ta kryej pluhurimin e kryqëzuar?
 146.   Çka është pluhurimi i kryqëzuar?
 147.   Sa lloje të pluhurimit kemi?
 148.   Çka quajmë pluhurim ose polenizim?
 149.   Çka janë lulesat?
 150.   Çka janë lulet e plota dhe jo të plota?
 151.   Çka janë thekët dhe cilat janë pjesët e tyre?
 152.   Çka është pistili dhe cilat janë pjesët e tij?
 153.   Cilat janë pjesët e lules?
 154.   Çka është lulja?
 155.   Cilat kushte nevojiten për kryerjen e transpiracionit?
 156.   Çka quajmë transpiracion?
 157.   Si e marrin ajrin bimët ujore e si ato tokësore?
 158.   Çfarë rëndësie ka oksigjeni në procesin e frymëmarrjes?
 159.   Çka është frymëmarrja?
 160.   Cili gaz lirohet gjatë fotosintezës?
 161.   Cili është prodhimi i fundit i fotosintezës?
 162.   Cili faktorë është i nevojshëm për krijimin e klorofilit?
 163.   Si quhet pigmenti i cili ua jep ngjyrën e gjelbërt bimëve?
 164.   Çka është fotosinteza?
 165.   Çfarë roli luajnë stomet ose gojëzat?
 166.   Cilat pjesë të gjethit i dallojmë në prerjen tërthore të tij?
 167.   Si i ndajmë bimët në bazë të rënies së gjetheve?
 168.   Çka është dellëzimi dhe çfarë mund të jetë ai?
 169.   Çka dallojmë në petën e gjethit?
 170.   Cilat janë format e gjethit?
 171.   Çka janë bimët halore?
 172.   Cilat janë pjesët e gjethit?
 173.   Cilat procese me rëndësi për bimët kryhen në gjethe?
 174.   Çka është gjethi?
 175.   Si i ndajmë bimët drurore varësisht prej formës së kurorës dhe degëzimit?
 176.   Çka është kërcelli?
 177.   Çka quajmë osmozë?
 178.   Si i ndajmë bimët varësisht nga ndërtimi i kërcellit?
 179.   Sa lloje të sytheve dallojmë?
 180.   Si i ndajmë bisqet sipas vendit ku jetojnë?
 181.   Çka quajmë bisk?
 182.   Te cilat bimë mungon zona e qimeve thithëse?
 183.   Në ç’drejtim rritet rrënja?
 184.   Cilat pjesë i dallojmë në prerjen tërthore të rrënjës?
 185.   Cilat pjesë i dallojmë në prerjen gjatësore të rrënjës?
 186.   Cili është roli i rrënjës?
 187.   Si i ndajmë rrënjët varësisht nga prejardhja?
 188.   Kush bë pjesë në grupin e bimëve të larta (kormofite)?
 189.   Si i ndajmë organizmat në bazë të mënyrës së të ushqyerit?
 190.   Cili është dallimi ndërmjet baktereve dhe algave?
 191.   Si i ndajmë organizmat në bazë të ndërtimit dhe numrit të qelizave?
 192.   Cilat bimë bëjnë pjesë në talofite (bimë të ulëta)?
 193.   Ku është dallimi në mes të bimëve të ulëta dhe bimëve të larta?
 194.   Si i ndajmë bimët varësisht nga ndërtimi i trupit të tyre?
 195.   Çfarë formash mund të kenë qelizat?
 196.   Nga çka e kanë të ndërtuar trupin, bimët, shtazët dhe njeriu?
 197.   Si i quajmë ndryshe në biologji bimët, shtazët dhe njeriun?
 198.   Cilat janë degët kryesore të biologjisë?
 199.   Ç’kuptojmë me fjalën biologji?
 200.   Ç’është biologjia?
 201.   Cilët Janë karakteristikat e orgnizmave të gjallë?
 202.   Çka quhet Energji?
 203.   A zhduket Energjia?
 204.   Çka studion Biologjia?
 205.   Cili shkencëtar e zbuloi qelizën dhe në cilin vit?
 206.   Përmendni kategoritë sistematike?
 207.   Përmendni pesë mbreteritë e botës së gjallë?
 208.   Çka janë gjenet ?
 209.   Cilat janë bazat që e përbëjnë ADN-në ?
 210.   Cilat janë proceset jetësore të qelizës dhe çka shfrytëzon qeliza për tu kryer këto procese?
 211.   Si ndahen organizmat sipas mënyrës të të ushqyerit?
 212.   Çka është Virusi ?
 213.   Çka janë Viruset ?
 214.   Çka është membrana qelizore ?
 215. Çka është Veshka ?
 216. Sa është diametri i Aortës ?
 217. Cila është arteria më e madhe në trupin e njeriut ?
 218. Në mungesë të vitaminës A shkaktohet:
 219. Mjalti është përzierje e :
 220. Cila nga ARN-të e mëposhtme është specifike për çdo lloj aminoacidi?
 221. Format e rritura të efemeroptereve jetojnë:
 222. Cila prej organeleve qelizore përmban vetëm ADN?
 223. Kanceri i indeve epiteliale (Indi sipërfaqësor ose mukoza) është quajtur:
 224. Cili është burimi kryesor në prodhimin e vitaminës D ?
 225. Bashkëveprimi mes gjenesh në përcaktimin e një veçorie të caktuar quhet:
 226. Vitamina B2 ndryshe quhet:

You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.