“Burnout syndroma ” dhe Mobbing-u 

“Burnout syndroma ” dhe Mobbing-u 
“Burnout ” sindromës më së shumti i nënshtrohen punëtorët shëndetesor e që nënkupton një rraskapitje mentale, emocionale dhe fizike  si pasojë e stresit të prolonguar dhe të tepërt, ku si pasojë punëtorët shëndetësorë mund të kalojnë edhe në depresion të rëndë.

 

Mobbing-u nënkupton sjelljen aktive ose pasive të punëdhënësit strukturave tjera menaxhuese ndaj një grupi punëtorësh, sjellje kjo e përsëritur, që ka për qëllim dhe që rezulton me dëmtim të personalitetit, reputacionit, integritetit privat dhe profesional, shëndetit dhe pozitës së të punësuarit.Një sjellje e tillë në vendet e botës, por edhe në shtetet fqinje sanksionohet me ligj dhe dispozita ligjore. Do të duhej që edhe në Kosovë kjo çështje të rregullohet me ligj.
 
Shkruan: Dr.Enver Fekaj
Shih edhe:  Shkencëtarët në ndjekje të varianteve të reja të COVID-19 që mund të depërtojnë vaksinën