Të gjitha përgjigjet për 2,3 bifosfogliceratin janë të sakta përveq është:


Të gjitha  përgjigjet  për 2,3 bifosfogliceratin  janë të sakta përveq  është: Komponim i pasur me energji që fosforilon  në nivel të substratit Produkt i reakcionit te glicerofosfat kinazës c.Komponim allosterik i cili e ulë  afinitetin e Hb për O2              d.Komponim allosterik që e rritë afinintetin e Hb për O2

Aminoacidi tirozina katabolohet në fumarat dhe aceto acetat prandaj bënë pjesë në grupin e aminoacideve


Aminoacidi tirozina  katabolohet në fumarat dhe aceto acetat prandaj  bënë pjesë  në grupin e aminoacideve; a.Glukogjene ketogjene c.Gluko dhe ketogjene .Amino acid me veqori  acidike

Cilat aminoacide janë të kyqura në sintezën e kreatininës ?


Cilat aminoacide janë  të kyqura  në sintezën e kreatininës; 1.-arginina                 2.-glicina                 3.ornitina   Fjalët kyçe: Pyetje nga Biokimia, Teste nga Biokimia, Kreatinina, Pyetje me zgjidhje nga Biokimia, Biokimia Mjekësore, Biokimia klinike