Çfarë është ovulacioni Ditë e parë e ciklit menstrual, dita kur fillojnë të përgatiten vezoret, është dita e parë e menstruacioneve. Dita e ovulacionit është momenti kur del veza. Veza e prodhuar hyn në tuba. Atje mund të fekondohet nga spermatozoidet. Kur mund te mbetesh shtatzënë Kjo varet nga faktorë […]

Barnat apo ilaçet janë substanca kimike të jashtme, të cilat veprojnë në organizmin e gjallë në aspektin e parandalimit, diagnozës dhe trajtimit të sëmundjes. Barnat janë lëndë të përgatitura posaçërisht për mjekimin a parandalimin e një sëmundjeje ose për shërimin e një plage, ilaç; bimë ose pjesë e një bime, […]

Pjesa më e madhe e trupit të njeriut përbëhet nga uji, pasi 75% e peshës trupore përbëhet prej H2O. Pjesa më e madhe e ujit gjendet brenda qelizave të trupit (hapësirat ndërqelizore). Pjesa tjetër gjendet në hapësirën jashtëqelizore, që përbëhet nga enët e gjakut (hapësira intravaskulare) dhe hapësirat mes qelizave […]

Mikrobiologjia (nga greq. μικρός, mikrós, -“i vogel”; βίος, víos,-“jete” dhe λόγος, lógos,-“fjalë”, “mësim”, “dije”) është degë e biologjisë që merret me studimin e mikroorganizmave (mikrobeve), ndërtimin, funksionimin dhe ndikimin e tyre në organizmat e tjera të gjalla. Mikroorganizmat janë organizma të vogla mikroskopike njëqelizore të padukshme për syrin e njeriut. […]

NUK pjes. 1. Përdoret për të mohuar plotësisht kuptimin e shprehur nga një folje. Nuk vij. Nuk shkoi. Nuk dorëzohet. Nuk i hedh armët. Nuk ka rëndësi. 2. bised. Përdoret bashkë me pjesëzën «para» për ta shprehur mohimin në mënyrë të zbutur. Nuk para i pëlqen. Nuk para ia ka […]

Menstruacioni është një fazë e rëndësishme dhe kryesore e pubertetit tek vajzat. Menstruacionet janë një nga shenjat e shumta fizike që një vajzë po shndërrohet në një grua. Menstruacionet mund të jenë çrregulluese, si shumë ndryshime të tjera që vijnë me pubertetin. Disa vajza mezi presin që të fillojnë periodat […]

KA: 1. Veta e tretë e foljes ndihmëse KAM kal. a. Zotëroj diçka; jam pronar i diçkaje; është imi, më përket mua; është në familjen time, bashkëjeton me mua ose është në lidhje të ngushta me mua.Ka shumë libra. Ka sa për të jetuar (sa për vete).Ka grua (burrin). b. Është […]

Viruset janë parazitë brendaqelizorë të detyruar të cilët nuk kanë informacion gjenetik që të mund të kontrollojë (kodifikojë për) aparatin e nevojshëm për gjenerimin e energjisë metabolike (ATPaza) ose për sintezën e proteinave dhe janë absolutisht të varur nga qeliza pritëse për kryerjen e këtyre funksioneve. Bëhet fjalë për thërrmija […]

VIRUS m. mjek. Mikroorganizmi më i vogël, që njihet deri më sot, i cili rritet e zhvillohet vetëm në qeniet e gjalla dhe shkakton sëmundje ngjitëse. Virus i gjallë (aktiv). Virusi i gripit (i lisë, i tërbimit).

NGA I. ndajf.Përdoret për të pyetur: 1. Për vendin prej ku vjen dikush a diçka, ku është ose nëpër të cilin kalon dikush a diçka; prej ku. Nga erdhën? Nga u nisët? Nga kaluat? Nga dolët (hytë)? Nuk e di se nga. 2. Për vendin ku drejtohet dikush a diçka; […]

SE I. pyet. 1. Përdoret gjithnjë i shoqëruar me parafjalë për të pyetur për sende, për mjetin me të cilin bëhet diçka, për shkakun e diçkaje dhe për lëndën nga e cila përbëhet diçka; çfarë. Me se punon? Me se e mori? Me se e shkëmbeu? Me se e krahason? […]

NJË I. num. them. 1. Numri i parë në vargun e numrave të plotë numri 1; numri i plotë më i vogël, që shënon njësinë më të vogël; njësia më e vogël në një grup, që shënohet me këtë numër. Numri një. Tridhjetë e një. Një dhe një bëjnë dy. […]

QË I. përem. Përdoret në vend të një emri a të një përemri tjetër njësoj në të gjitha gjinitë në njëjës e në shumës për të lidhur një fjali të varur përcaktore, duke treguar frymorin a sendin që është përmendur, i shënuar nga një emër a përemër në fjalinë e […]

  ME I. parafj. Përdoret me një emër ose me një përemër në rasën kallëzore për të treguar: 1. Praninë e dy a më shumë vetave a sendeve së bashku në një vend, qenien e tyre së bashku në një gjendje të caktuar ose pjesëmarrjen e tyre të përbashkët në […]

DHE m. sh 1. Korja e rruzullit tokësor në tërësinë e saj a në një pjesë të caktuar; shtresa e sipërme e kësaj koreje; lëndë e fortë a e shkrifët që përben koren e rruzullit tonë; tokë. Dhe i bardhë (i kuq, i zi, i verdhë, i hirtë). Dhe i […]

Shkronja e trembëdhjetë e alfabetit të gjuhës shqipe dhe njëra nga zanoret. Nyjë e përparme e gjinisë mashkullore. Trajtë e shkurtër e përemrave vetorë të vetës së tretë në rasën dhanore të numrit njëjës dhe vetës së tretë në rasën kallëzore të numrit shumës.

NË I parafj. Përdoret me një emër në rasën kallëzore për të treguar: Vendin ku ndodhet dikush a diçka, ku bëhet një veprim. Në qendër (në mes, në anë). Në shtëpi (në shkollë, në rrugë, në fushë). Në qytet (në fshat, në malësi). Në rrjedhën e poshtme të lumit. Në […]

E. I 1. Një nga zanoret e gjuhës shqipe dhe shkronja e shtatë e alfabetit të saj, e cila shënon këtë zanore. Zanorja e. Tingulli e. Shkronja e. 2. si em. f. Zanorja dhe shkronja e. E-ja e madhe (e vogël). E-ja e dorës (e shtypit). E-ja e theksuar (e […]

TË I Trajtë e shkurtër e përemrave vetorë të vetës së dytë në rasën dhanore e kallëzore të numrit njëjës. Të pashë nga larg (ty). Të fola (ty). Të thashë një herë (ty). TË II përem. Trajtë e shkurtuar e përemrave vetorë e dëftorë ai, ajo, në rasën kallëzore; atë […]

Përdoret me një emër në rasën kallëzore për të treguar së bashku me të: Qëllimin a synimin e një veprimi; qëllimin a sendin përse shërben a duhet diçka; frymorin ose sendin, në dobi a në dëm të të cilit bëhet diçka; objektin mbi të cilin shtrihet një veprim a një […]

1. Përdoret për të lidhur fjali të bashkërenditura, që shprehin veprime a gjendje të kundërta ose që përqasen; ndërsa. Ditën punonte, kurse natën vazhdonte shkollën. Ai ishte ushtar, kurse i vëllai punonte në kooperativë. 2. bised. Meqenëse, meqë, duke qenë se; përderisa. Kurse qenka puna kështu, unë po iki. Kurse […]

1. Përdoret përpara një fjalie të varur, që tregon një veprim, i cili kryhet njëkohësisht me veprimin e shprehur në fjalinë kryesore; në kohën që, gjatë kohës që, kur. Ndërsa fshatarët lidhnin duajt, nxënësit mblidhnin kallinjtë. Ndërsa po zbardhte drita, ushtarët zunë vend te kodrat. 2. Përdoret përpara një fjalie […]

reciprocitét,-i emër i gjinisë mashkullore; i ligjërimit libror; ndërsjellësi; dyanshmëri. dyanshmërí,-a emër i gjinisë femërore; numri shumës; -(të) i ligjërimit libror; të qenët i dyanshëm.

ABSORBIM Thithje e lëngjeve dhe substancave të tjera ushqyese nga organizmi. Absorbimi më i madh bëhet në zorrët e holla me anë të vileve. The post ABSORBIM appeared first on Fjalori mjekesor.

ACENOCOUMAROL Medikament antitrombotik. Përdoret për parandalimin dhe mjekimin e sëmundjeve tromboembolike. The post ACENOCOUMAROL appeared first on Fjalori mjekesor.

ACE inhibitorët (angiotensin converting enzyme) Grup i barnave vazodilatatorë, të cilët frenojnë konversionin e angiotenzinës I në angiotenzinë II. Përdoren për mjekimin e pamjaftueshmërisë së zemrës, hipertensionit arterial dhe nefropatisë diabetike. Zakonisht kombinohen me diuretikë dhe betabllokues. Në këtë grup bëjnë pjesë: enalaprili, kaptoprili, lizinoprili, ramiprili etj. The post ACE […]

ABSTINENCË 1) Gjendje e rëndë psikike dhe somatike, që lind pas ndërprerjes së narkotikëve.2) Të përmbajturit ndaj diçkaje, të hequrit dorë nga diçka. The post ABSTINENCË appeared first on Fjalori mjekesor.

ACEBUTOLOL Medikament i grupit të betabllokuesve. Përdoret për mjekimin e hipertensionit arterial, anginës pektorale dhe aritmive. The post ACEBUTOLOL appeared first on Fjalori mjekesor.

ACEFALI Anomali e rëndë kongjenitale, që shfaqet me mungesë të kokës së fetusit. The post ACEFALI appeared first on Fjalori mjekesor.

VIRALE Pneumonia Infeksion akut i mushkërive, i shkaktuar nga viruset, si: adenovirus, influenca, parainfluenca, enterovirus. Karakterizohet me dhimbje koke, ethe, dhimbje muskulore dhe kollë me sputum. The post VIRALE Pneumonia appeared first on Fjalori mjekesor.

VENOZ Që i përket venës, që ndërlidhet me venat, që u takon venave. The post VENOZ appeared first on Fjalori mjekesor.

VIRILIZËM Zhvillimi i karakteristikave mashkullore tek femrat, si: rritje e qimeve në trup, rritje e muskulaturës dhe zë burrëror. The post VIRILIZËM appeared first on Fjalori mjekesor.

ABORT Ndërprerje e shtatzënisë dhe dalje e fetusit dhe materialeve placentale jashtë mitrës para javës 28. The post ABORT appeared first on Fjalori mjekesor.

ACETABUL Gropë e kockës së Bacinit, vendi ku artikulohet koka e kockës së kofshës. The post ACETABUL appeared first on Fjalori mjekesor.

ABUZIM Shpërdorim, përdorim jashtë mase i medikamenteve, i pijeve, i ushqimit. The post ABUZIM appeared first on Fjalori mjekesor.

ABRAZION Dëmtim sipërfaqësor i lëkurës ose i mukozave, i shkaktuar nga një faktor gërryes dëmtues mekanik apo gjatë fërkimit. The post ABRAZION appeared first on Fjalori mjekesor.

ABORT JOKOMPLET Abort në të cilin ngelin brenda mitrës pjesë nga fetusi apo materialeve placentale. The post ABORT JOKOMPLET appeared first on Fjalori mjekesor.

ABRAKI Anomali kongjenitale që karakterizohet nga mungesa e njërit apo të dy krahëve. The post ABRAKI appeared first on Fjalori mjekesor.

ABORT INFEKTIV Abort i shoqëruar nga infeksioni i fetusit, materialeve placentale dhe endometriumit. The post ABORT INFEKTIV appeared first on Fjalori mjekesor.

ABSCES PERITONSILAR Grumbullim i qelbit në hapësirën përreth tonsilëve. Zakonisht shkaktohet nga streptokoku beta-hemolitik. Shoqërohet me dhimbje gryke, ethe, dhimbje koke, jargëzim. The post ABSCES PERITONSILAR appeared first on Fjalori mjekesor.

ABSCES PIOGJENIK I MËLÇISË Grumbullimi i qelbit, i lokalizuar në mëlçi. Shkaqet janë të shumta, p.sh.: nga infeksione abdominale (apendicit, divertikulit ose zorrë e perforuar, infeksion i gjakut, infeksion i traktit biliar). Shoqërohet me nauze, të vjella, humbje oreksi, humbje peshe, dobësi, verdhëz. The post ABSCES PIOGJENIK I MËLÇISË appeared […]

ABDOMEN AKUT Gjendje urgjente, që karakterizohet me dhimbje të forta dhe të vazhdueshme abdominale, të cilat lindin papritur dhe, zakonisht, shoqërohen me spazma të forta të muskulaturës së barkut, me vjellje dhe ethe. Shkaku më i shpeshtë i abdomenit akut është peritoniti. Shkaqe të tjera janë edhe apendiciti, dëmtime abdominale […]

ABDOMEN Pjesa e mesme e trupit, e cila shtrihet ndërmjet gjoksit nga lart kurse nga poshtë me pelvikun e vogël dhe me ekstremitetet. Abdomeni ka formën e cilindrit të shtypur, ku diametri gjerësor është më i madh se ai sagital.Abdomenin e formojnë:a) muret e zgavrës së barkut, të cilat formohen […]

ABSCES I LËKURËS Grumbullim i qelbit, i lokalizuar në lëkurë apo nën të. Ndodh pas plagëve, dëmtimeve të lëkurës, nga një karbunkul ose forunkul. Shoqërohet me dëmtime në lëkurë dhe ënjtje të lokalizuar që shoqërohet me dhimbje. The post ABSCES I LËKURËS appeared first on Fjalori mjekesor.

ABIOZË Humbje e aftësisë dhe fuqisë për të jetuar, gjendje pa jetë. The post ABIOZË appeared first on Fjalori mjekesor.

ABETALIPOPROTEINEMI Gjendje e cila karakterizohet nga absorbimi i ulët i yndyrave nga zorrët, degjenerim pigmentar i retinës së syrit, ataksi, neuropati dhe akantocitozë. The post ABETALIPOPROTEINEMI appeared first on Fjalori mjekesor.

ABETA Shkurtesë për beta amiloidin (komponent i pllakave të sëmundjes së Alzhemierit). The post ABETA appeared first on Fjalori mjekesor.

AA 1) Shkurtesë për receta me kuptimin: në sasi të barabartë, baras.2) Shkurtesë për arteriet (në numrin shumës). The post AA appeared first on Fjalori mjekesor.

ABSCES ABDOMINAL Absces i lokalizuar brenda kavitetit abdominal. Mund të shkaktohet nga ruptura të organeve të brendshme, si: apendicit i rupturuar, divertikulit i rupturuar, parazitozë intestinale, si dhe nga shkaqe të tjera. The post ABSCES ABDOMINAL appeared first on Fjalori mjekesor.

ABSCES EPIDURAL -Çrregullim, i cili karakterizohet nga inflamacioni dhe grumbullimi i qelbit ndërmjet dura mater (membranës së jashtme, që mbështjell trurin dhe palcën kurrizore) dhe eshtrave të kafkës. Shoqërohet me dhimbje koke, ethe, hiperhidrozë, nauze, të vjella, diskomfort të përgjithshëm, pus që rrjedh nga veshi, konvulsione, dobësi. The post ABSCES […]

ABSCES CEREBRAL Absces i trurit, i shkaktuar nga inflamacioni dhe grumbullimi i qelbit brenda indit trunor. Mund të jetë pasojë e abscesit epidural, infeksionit kronik të veshit, sinusitit dhe mastoiditit. Shoqërohet me dhimbje koke, shtrëngim të qafës, vjellje, çrregullim të vetëdijes, ethe, konvulsione. The post ABSCES CEREBRAL appeared first on […]

ABSCES AREOLAR Absces i lokalizuar në areolë (sipërfaqja e pigmentuar e gjirit). Shoqërohet me ënjtje lokale, me ethe dhe dhimbje. The post ABSCES AREOLAR appeared first on Fjalori mjekesor.

ABSCES Grumbullim i eksudatit purulent (qelbit) në inde, i lokalizuar gjatë infeksioneve akute dhe kronike, duke shkaktuar shkatërrim të indeve. Shoqërohet me ënjtje, dhimbje dhe shenja të tjera të inflamatore. Abscesi mund të jetë i lokalizuar në indet e buta, në lëkurë, në organe. Bakteret më të shpeshta që shkaktojnë […]

ABSCES ANAL Grumbullim i qelbit në regjionin anal. Mund të shkaktohet nga një bllokim i gjëndrave anale, nga infeksioni i një fisure anale, i shkaktuar nga infeksione të sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Një absces i thellë anal mund të ndodhë tek pacientët me morbus Crohn ose me divertikulit. Abscesi anal […]

ABSCES AMEBIK I MËLÇISË Grumbullim i qelbit në mëlçi, i shkaktuar nga parazitët intestinalë të cilët barten përmes gjakut deri në mëlçi, ku formohet abscesi. Ata përcillen tek i sëmuri nga ushqimi, uji i kontaminuar, nga personi në person, nga feçe parazitët etj. Shoqërohet me ethe, dhimbje abdominale, zverdhje, diarre, […]

ABIOTROFI Degjenerim, humbje e funksionit të ndonjë organi pa ndonjë shkaktar të dukshëm. The post ABIOTROFI appeared first on Fjalori mjekesor.

ABSCES I DHËMBIT Grumbullim i qelbit në dhëmb si rezultat i infeksionit bakterial në pulpën e dhëmbit. Zakonisht është komplikim i kariesit dentar. The post ABSCES I DHËMBIT appeared first on Fjalori mjekesor.