Category: Gjuha Shqipe

Frazeologji për mollën

“Molla e ndaluar” – kuptohet si diçka që është e padëshirueshme dhe e ndaluar për t’u bërë apo për të bërë. “Mollë e gjelbër” – e referohet një molleje që…

Çka është Epika ?

Çka është Epika ? Kuptimi i fjalës Epikë EPIKË f. let. Njëra ndër tri gjinitë kryesore të krijimtarisë letrare që paraqet në formë tregimi, në vargje ose në prozë, ngjarje…

Menjëherë

Çka është menjëherë ? MENJËHERË ndajfolje 1. Në atë çast, aty për aty; fill pas një veprimi, shpejt e shpejt, pa u zgjatur, pa kaluar kohë, sakaq. Erdhi (iku) menjëherë.…

Çka është Zgjedhimi ?

Çka është Zgjedhimi ? ZGJEDHIM m. 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve ZGJEDHOJ, ZGJEDHOHEM. Zgjedhimi i qeve. Zgjedhimi i foljes. gjuh. 2. gjuh. Tërësia e trajtave që merr folja gjatë…

Çka është Rasa ?

Çka është Rasa ? RASË I f. 1. gjuh. Secila nga trajtat e ndryshme që merr emri, mbiemri ose përemri gjatë lakimit, që shpreh një kuptim të caktuar gramatikor dhe…

Çka është Ndajfolja ?

Çka është Ndajfolja ? NDAJFOLJE f. gjuh. Pjesë e pandryshueshme e ligjëratës, që tregon një tipar të veprimit a të gjendjes, rrethanat a mënyrën e veprimit ose shkallën e cilësisë a…

Çka është Ligjërata ?

Çka është Ligjërata ? LIGJËRATË I f. Fjalim për një çështje politike a shoqërore, që mbahet përpara një grupi të madh dëgjuesish. Ligjëratë e gjatë (e bukur). Mbajti një ligjëratë. Mësim për një…

Çka është Përemri ?

Çka është përemri ? PËREMËR m. gjuh. Pjesë e ligjëratës, zakonisht e ndryshueshme, e cila zëvendëson një emër duke treguar në mënyrë të përgjithshme një qenie, send a dukuri ose shoqëron…

Çka është Semantika ?

Çka është Semantika ? Semantika (nga greq. Semantikē téchnē (sema = shenjë, kuptim, thënie) = kuptimi i fjalës) është degë e gjuhësisë, e leksikologjisë, e cila i studion kuptimet e…

Çka është Sintaksa ?

Çka është Sintaksa ? Sintaksa (nga greq. Sýntaxis (sintaksis) = bashkërendithe fjalësh) është degë e gramatikës, e cila merret me studimin e rregullave të bashkimit të fjalëve në togfjalësha, të…

Çka është Fonologjia ?

Çka është Fonologjia ? Fonologjia (nga gréq. Phōnologia (foné (lógos) = fjalë ose dituri për tingullin = fonetikë funksionale) është degë e fonetikës, e cila merret me funksionet e tingujve…

Çka është Fonetika ?

Çka është Fonetika ? Fonetika (nga greq. Phonetikós (fone = tingull, zë) është degë e gjuhësisë (e gramatikës) që studion tingujt e gjuhëve nga të gjitha pikëpamjet: nyjëtimin, veçoritë akustike…

Çka është Gramatika ?

Çka është Gramatika ? GRAMATIKË f. gjuh. Gramatika është: 1. Tërësia e rregullave të ndryshimit të trajtave të fjalëve në një gjuhë dhe të lidhjes së fjalëve në fjali. Gramatika…

Çka janë emrat ?

Çka janë emrat ? Emrat janë fjalë të cilat emërtojnë gjëra dhe ide të të gjitha llojeve të botës së jashtme e të brendshme. Gazeta Shëndeti

Çka është Diateza ?

Çka është Diateza ? DIATEZË f. gjuh. Diateza është kategori foljore, që shpreh marrëdhëniet e ndryshme ndërmjet veprimit dhe subjektit ose objektit të tij e që lidhet ngushtë edhe me…

You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.