Cenimi i të drejtave në marrëdhëniet e punës

Neni 218

Kushdo që me vetëdije nuk e zbaton ligjin apo kontratën kolektive për punësimin apo ndërprerjen e marrëdhënies së punës; pagat apo të ardhurat e tjera; kohëzgjatjen e orarit të punës; punën jashtë orarit apo punën me ndërrime; pushimin apo mungesën nga puna; ose mbrojtjen e grave, fëmijëve apo personave me aftësi të kufizuara dhe kësisoj punëtorit ia mohon apo ia kufizon të drejtat që i takojnë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

 

KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Related posts

Cenimi i të drejtës në grevë

Neni 221

1. Kushdo që me përdorim të forcës apo kanosjes serioze ose në ndonjë mënyrë tjetër të kundërligjshme, parandalon ose pengon punëtorin nga organizimi, pjesëmarrja apo ushtrimi në ndonjë mënyrë tjetër i çfarëdo të drejte ligjore për grevë në pajtim me ligjin dhe për të marrë
pjesë në grevë, apo në ndonjë mënyrë tjetër për të ushtruar të drejtën në grevë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

2. Punëdhënësi ose personi përgjegjës i cili e largon nga puna të punësuarin për shkak të pjesëmarrjes së tij në grevën e organizuar në pajtim me ligjin ose i cili merr masa tjera me të cilat cenohen të drejtat e punëtorit nga marrëdhënia e punës, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

 

KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Related posts

Kodi Penal i Republikës së Kosovës

[embeddoc url=”https://gazetashendeti.com/wp-content/uploads/2020/06/Kodi-Penal-i-Republikës-së-Kosovës.pdf” download=”none” viewer=”google”]

Related posts

Hakmarrja dhe Kodi Penal

 

Neni 388
Hakmarrja
1.  Kushdo që ndërmerr ndonjë veprim të dëmshëm për cilindo
person, përfshirë ndërhyrjen në punësimin e ligjshëm apo sigurimin e mjeteve të
jetesës së ndonjë personi me qëllim të hakmarrjes për shkak të dhënies së
informatave të vërteta policisë, hetuesit të autorizuar, prokurorit apo
gjyqtarit lidhur me kryerjen ose kryerjen e mundshme të veprës penale, dënohet
me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.
2.  Kushdo që ndërmerr ndonjë veprim të dëmshëm për
cilindo person me qëllim të hakmarrjes për shkak të raportimit ose shpalosjes
së informacionit për veprimet dhe mosveprimet që paraqesin kërcënim ose cenim
të interesit publik dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy
(2) vjet.
3.  Kushdo që vret personin tjetër me qëllim të hakmarrjes ndaj personit
zyrtar për ndonjë vepër
të kryer gjatë ushtrimit të detyrës së tij
zyrtare, dënohet me jo më pak se pesëmbëdhjetë (15) vjet burgim ose me burgim
të përjetshëm.
4.  Kushdo që tenton të vrasë personin tjetër me
qëllim të hakmarrjes ndaj personit zyrtar për ndonjë vepër të kryer gjatë
ushtrimit të detyrës së tij zyrtare, dënohet me jo më pak se dhjetë
(10) vjet burgim.
5.  Kushdo që me qëllimin e paraparë në paragrafët
1. deri 3. të këtij neni, shkakton lëndim trupor ose dëm pasuror të ndonjë
personi, dënohet me burgim së paku tre (3) vjet, por nëse vepra është kryer në
lidhje me procedurën penale, kryesi dënohet së paku me dënimin e njëjtë sikur
për veprën penale më të rëndë e cila ka qenë subjekt i procedurës penale.
 KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Related posts