Veprimi apo sjellja e caktuar e njeriut është një ndër elementet themelore të çdo vepre penale.  Veprimi shprehet të veprat penale që kryhen me veprim dhe mosveprim, të veprat penale të kryera me dashje dhe nga pakujdesia, të tentativa apo vepra penale e kryer, etj. Me termin veprim nënkuptojmë të […]

 Neni 10   Kontrata  e  Punës 1. Kontrata e punës lidhet në formë të shkruar dhe nënshkruhet nga punëdhënësi dhe i punësuari. Kontrata përfshin elementet e përcaktuara sipas nenit 11 të këtij ligji.  2. Kontrata e Punës mund të lidhet për:          2.1. një periudhë të pacaktuar; 2.2. një periudhë […]