Vepra Penale


Veprimi apo sjellja e caktuar e njeriut është një ndër elementet themelore të çdo vepre penale.  Veprimi shprehet të veprat penale që kryhen me veprim dhe mosveprim, të veprat penale të kryera me dashje dhe nga pakujdesia, të tentativa apo vepra penale e kryer, etj. Me termin veprim nënkuptojmë të gjitha sjelljet apo veprimet e […]

Kontrata e Punës


 Neni 10   Kontrata  e  Punës 1. Kontrata e punës lidhet në formë të shkruar dhe nënshkruhet nga punëdhënësi dhe i punësuari. Kontrata përfshin elementet e përcaktuara sipas nenit 11 të këtij ligji.  2. Kontrata e Punës mund të lidhet për:          2.1. një periudhë të pacaktuar; 2.2. një periudhë të caktuar;dhe 2.3. për punë […]

10 vjet burg për sulmuesit e Mjekëve


Oda e Mjekëve të Kosovës ka reaguar ndaj dënimit me kusht të sulmuesit të një mjeku, duke thënë se praktika gjyqësore edhe njëherë është duke dëshmuar jo seriozitet lidhur me luftimin e formave të rënda të kriminalitetit, përfshirë ndëshkimin e veprave të dhunës fizike ndaj mjekëve në vendin e punës. “Sulmet të tilla ndaj personave […]