Puna provuese – Ligji i punës


Neni 15   Puna provuese 1. Puna provuese përcaktohet me Kontratën e Punës. 2. Puna Provuese mund të zgjasë, më së shumti gjashtë (6) muaj në pajtim me këtë ligj, Kontratën Kolektive dhe Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit. 3. Gjatë periudhës provuese të punës, punëdhënësi dhe të punësuarit, mund ta ndërpresin marrëdhënien e punës me […]

Kontrata e Punës


 Neni 10   Kontrata  e  Punës 1. Kontrata e punës lidhet në formë të shkruar dhe nënshkruhet nga punëdhënësi dhe i punësuari. Kontrata përfshin elementet e përcaktuara sipas nenit 11 të këtij ligji.  2. Kontrata e Punës mund të lidhet për:          2.1. një periudhë të pacaktuar; 2.2. një periudhë të caktuar;dhe 2.3. për punë […]

Ndalimi i të gjitha llojeve të diskriminimit


Neni 5 Ndalimi i të gjitha llojeve të diskriminimit 1. Diskriminimi është i ndaluar në punësim dhe profesion, lidhur me rekrutimin në punësim, trajnimin, promovimin e punësimit, kushtet e punësimit, masat disiplinore, ndërprerjen e kontratës së punës ose çështjeve të tjera nga marrëdhënia e punës të rregulluara me këtë ligj dhe me ligjet e tjera […]

Çka është Marrëdhënia e Punës?


Marrëdhënia e Punës është një marrëveshje ose rregullim kontraktual ndërmjet një punëdhënësi dhe të punësuarit për kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive specifike nga i punësuari nën mbikëqyrjen e punëdhënësit, kundrejt një pagese të dakorduar, zakonisht në formë të parave;