Wed. Dec 1st, 2021
Biologjia , Teste nga Biologjia

Cili është funksioni i ribozomeve?

Ribozomet kanë dy funksione kryesore – deshifrimin e mesazhit dhe formimin e lidhjeve peptide.

Këto dy aktivitete qëndrojnë në dy grimca të mëdha ribonukleoproteinike (RNP) me madhësi të pabarabartë, nën-njësitë ribozomale.

Çdo nënnjësi përbëhet nga një ose më shumë ARN ribozomale (rRNA) dhe shumë proteina ribozomale (r-proteina).