Çka është Diateza ?


Kuptimi i fjalës Shqipëria ‹ FJALË

Çka është Diateza ?


DIATEZË
f. gjuh.

Diateza është kategori foljore, që shpreh marrëdhëniet e ndryshme ndërmjet veprimit dhe subjektit ose objektit të tij e që lidhet ngushtë edhe me fjalëformimin, me ndryshimin e kuptimeve e të përdorimeve të fjalëve (krahaso, p.sh. punoj – punohet; mësoj-mësohem; laj – lahem; përpjek – përpiqem; gdhij -gdhihem, gdhihet; shtie – shtihem; kollem etj.). Diateza veprore (pësore). Diateza vetvetore.

error: Content is protected !!