Çka është Kontrata Kolektive?

loading...

Kontrata Kolektive është marrëveshja ndërmjet organizatave të punëdhënësve dhe organizata/">organizatave të të punësuarve me të cilën rregullohen të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë që 

rrjedhin nga marrëdhënia e punës sipas marrëveshjes së arritur;

Related posts