Çka është paga Neto?


Pyetje dhe Përgjigje

Çka është paga Neto?

Paga neto është pagesa e pastër e cila transferohet tek një punëmarrës. Kjo nënkupton shumën e parave që mbeten pasi të gjitha zbritjet janë hequr për tatime apo kontribute nga paga e një personi. 

68 / 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!