Wed. Dec 1st, 2021
Kuptimi i fjalës

Çka është Sanitaria ?

Sanitaria është disciplinë mjekësore që meret më ndikimin e faktorëve të mjedisit jetësor në shëndetin e njerëzve , në të njejtën kohë gjetjen e mënyrave të eliminimit të faktorëve negativ .

Sanitaria, Pyetje dhe Përgjigje