Çka quajmë fjali të përbëra me nënrenditje ?


Gjuha Shqipe , Gjuhë Shqipe

Çka quajmë fjali të përbëra me nënrenditje ?

Fjalitë ku një pjesë është e varur nga një pjesë tjetër quhen fjali të përbëra me nënrenditje.

Pjesët e fjalisë së përbërë që nuk janë të pavarura nga njëra-tjetra dhe lidhen me lidhëza nënrenditëse ose fjalë lidhëse quhen fjali të përbëra me nënrenditje.