Deklaratat e rreme të dëshmitarëve bashkëpunues

loading...
Neni 385
Deklaratat e rreme të dëshmitarëve bashkëpunues
1.  
Dëshmitari
bashkëpunues, i cili jep deklaratë apo dëshmi të rreme në cilëndo pjesë
relevante ose i cili qëllimisht nuk ia tregon tërë të vërtetën prokurorit ose
policisë, dënohet me gjobë ose me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5)
vjet.
2.  
Kushdo që kryen
vepër penale nga paragrafi 1 i këtij neni dhe pastaj e tërheq deklaratën apo
dëshminë dhe deklaron apo dëshmon të vërtetën para përfundimit të intervistës
apo dëshmisë së tij, dënohet me gjobë deri në pesëqind (500) Euro ose me burgim
deri në tre (3) muaj, por gjykata mund ta lirojë nga dënimi nëse ekzistojnë
rrethana lehtësuese.
KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS
loading...