Deklarimet e rreme

loading...
Neni 384
Deklarimet e rreme
1.  
Pala, dëshmitari,
eksperti në cilësi të dëshmitarit, përkthyesi apo interpreti i cili në procedurën
gjyqësore ose penale, procedurën paraprake, në procedurën për kundërvajtje, në
procedurën administrative, në procedurën para noterit publik ose në procedurën
disiplinore jep deklaratë, ekspertizë ose raport të rremë dënohet me gjobë dhe
me burgim deri në një (1) vit.
2.   Nëse deklarata e rreme merret si bazë për
vendimin përfundimtar në procedurë, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj
deri në tri (3) vjet.
3.   Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni
rezulton me pasoja të rënda, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë
(5) vjet.
4.   Nëse kryesi i veprës penale nga paragrafi 1. i
këtij neni vullnetarisht e tërheq deklaratën e tij para marrjes së vendimit
përfundimtar, gjykata mund ta zbusë dënimin.
 KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *