Mon. Dec 5th, 2022
© Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.
cropped 5077E98C 61D6 468D BD96 78C839E26A9F 1

Nocioni i veprës penale (elementet themelore të veprës penale) – .

Lidhur me nocionin e vepres penale, ekzistojne mendime te ndryshme. Vepra penale trajtohet si fenomen juridik por edhe si fenomen social.

Me veper penale kuptojme cenimin e vlerave te shoqerise dhe ne keto raste shqiptohen sanksionet penale.

Poashtu veper penale eshte edhe veprimi i njeriut te caktuar qe midis tjerash eshte edhe manifestim i personalitetit te tij.

Vepra penale perbehet prej pese elementeve kryesore:

1) veprimi i njeriut; 2) rrezikshmeria shoqerore; 3) kunderligjshmeria;

4) percaktueshmeria e vepres penale me ligj; 5) pergjegjesia penale e kryesit (fajesia).

Per tu konsideruar nje vepër penale duhet qe ne menyre kumulative ti posedoj këto pese elemente.

Elementet e veprës penale ndahen ne 1) elemente objektive dhe 2)subjektive. Nderkaq elementet objektive ndahen ne 1.1formale dhe 1.2 materiale.

1. Ne elementet objektive bejne pjese:

a)veprimi i njeriut;

b)rrezikshmeria shoqerore;

c)kunderligjshmeria dhe

d)percaktueshmeria e vepres penale me ligj.

2) Ne grupin e elementeve subjektive ben pjese vetem pergjegjesia penale e kryesit (fajesia).

1.1) Ne elementet formale numerohen:

a)veprimi i njeriut me pasojen e shkaktuar;

b) kunderligjshmeria dhe percaktueshmeria e vepres penale me ligj.

1.2Si elemente materiale numerohet vetem rrezikshmeria shoqerore.

You cannot copy content of this page