Frikësimi gjatë procedurës penale

loading...
Neni 387
Frikësimi gjatë procedurës penale
Kushdo që
përdor forcën apo kanosjen serioze apo ndonjë mënyre tjetër të detyrimit,
premton dhuratë apo ndonjë përfitim tjetër për të nxitur personin tjetër të
përmbahet nga dhënia e deklaratës ose për të dhënë deklaratë të rreme, ose të
mos dhënë informacione të vërteta pranë organeve policore, prokurorit apo
gjyqtarit, kur informacionet e tilla ndërlidhen me pengimin e procedurës penale
dënohet me gjobë deri në njëqind e njëzet e pesëmijë (125.000) Euro dhe me
burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.
KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *