Infeksioni


Kuptimi i fjalës Shqipëria ‹ FJALË

Çka është Infeksioni?


Infeksioni është prekja e një qenieje, e një organi, e një plage, e një bime etj. nga mikrobe ose nga baktere që shkaktojnë sëmundje, prajë; sëmundja që vjen nga këto mikrobe a baktere; pjesa e trupit që është prekur nga kjo sëmundje. Infeksion i rëndë (i lehtë, i vjetër). Infeksion në dorë (në vesh, në mushkëri). Infeksionet te njerëzit (te kafshët, te bimët). Fole (çerdhe, vatër) infeksioni.

Infeksioni ndodh kur një mikroorganizëm hyn në trup dhe shkakton dëme. Një mikroorganizëm mund të jetë një virus, parazit, kërpudhë ose bakter.

Leave a Reply

error: Content is protected !!