Keqpërdorimi i informatës zyrtare

loading...
Neni 416
Keqpërdorimi i informatës zyrtare
1.  
Personi zyrtar i
cili keqpërdor informatën zyrtare me qëllim që për vete apo për personin tjetër
të përfitojë ndonjë përparësi që nuk i takon, dënohet me gjobë dhe me burgim prej
gjashtë
(6) muaj deri në
pesë (5) vjet.
2.   Nëse informata zyrtare ka të bëjë me ndonjë
veprim të prokurimit apo ankand publik, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim
prej dy (2) deri në tetë (8) vjet.
3.  
Nëse vepra penale
nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton me dobi pasurore apo humbje në vlerën që
tejkalon pesëmijë (5.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një
(1) deri në tetë (8) vjet.
4.  
Nëse vepra penale
nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton në dobi pasurore apo humbje në vlerën që
tejkalon pesëdhjetë mijë (50.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim
prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.
5.   Për qëllime të këtij neni, shprehja “informatë
zyrtare” nënkupton informatën në të cilën personi ka qasje si rezultat i
detyrës apo punës së tij dhe e cila nuk është bërë publike.
KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *