Komuna e Gjilanit, s’ i kishte protokoluar disa fatura, e në disa prej tyre kishte vonesa në pagesa

loading...

Zyra Kombëtare e Auditimit, ka gjetur se Komuna e Gjilanit, s’ i ka protokoluar disa fatura dhe ka pasur vonesa në pagesa të tyre.

Auditori kishte gjetur se protokollimi i 19 faturave është bërë pas pagesës së tyre, kurse 14 fatura janë paguar por ende s’ janë regjistruar.

“Kjo kishte ndodhur meqenëqë komuna s’ ka Libër të Faturave dhe përdor një softuer për protokollimin e faturave, mirëpo s’ ka ndonjë mekanizëm që verifikon saktësinë e tij”, thuhet në raportin e auditorit për vitin 2019.

Shtatë fatura në vlerë prej 10,059 euro, sipas auditorit ishin paguar pas skadimit të afatit prej 30 ditë.

“Arsye e vonesës për pagimin e faturave në afat ishte mungesa e buxhetit”, thuhet në raport.

Mos protokollimi, apo protokollimi i vonshëm i faturave të pranuara sipas auditorit paraqet rrezik që faturat të paguhen më shumë se një herë dhe tejkalimi i afatit ligjor për pagesën e obligimeve mund ta bëjë Komunën subjekt të padive nga operatorët ekonomik, duke shkaktuar shpenzime shtesë gjyqësore/përmbarimore për Komunën.

Auditori gjithashtu kishte gjetur se në dy fatura në vlerë 5,308 euro të cilat i takojnë vitit 2019, s’ ishin paraqitur në pasqyra financiare si obligime, të njëjtat ishin paguar nga ana e Thesarit në vitin 2020. Kjo sipas auditorit kishte ndodhur në mungesë të komunikimit në mes të Zyrës së Financave dhe Avokatit të Komunës.

Gjetje tjetër në këtë raport ishte se komuna kishte paraqitur në PFV, vlerën prej 33,246 euro si detyrim kontingjent, dhe si detyrim të papaguar.

“Ky lloj detyrimi përket detyrimeve të papaguara. s’ kemi ndonjë shpjegim për këtë nga ana e zyrtarëve komunal”, thuhet në raport.

Sipas auditorit paraqitja e shënimeve të njëjta në dy kategori të ndryshme në PFV, ndikon në mbivlerësimin e detyrimeve kontingjente si dhe dhënien e informatave jo të sakta për shfrytëzuesit e të PFV-ve.

Raporti i auditimit për PFV-të të vitit 2018 të Komunës së Gjilanit ka rezultuar në 18 rekomandime kryesore. kurse, deri në pëerfundimine raportit për vitin 2019, komuna kishte zbatuar 10 rekomandime.

“Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, 10 rekomandime janë zbatuar, një ishte në proces, katër s’ janë zbatuar, dhe tri konsiderohen të mbyllura”, thuhet në raportin e auditorit.loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *