loading...

Kuiz për Provim pranues në Mjekësi

Results

#1. Zbulimi i grupeve të gjakut është bërë duke shfrytëzuar reaksionin antigjen-antitrup i cili manifestohet me:

#2. Kripa e kuzhinës është komponim i:

#3. Aberacionet kromozomale janë:

#4. Në lëkurë janë të vendosura receptorët për:

#5. Si quhen kripërat e acidit klorhidrik ?

#6. Çka shkakton delecioni ?

#7. CaSO4 është formulë kimike e:

#8. Cila nga këto organele mungon te qelizat bimore ?

#9. Me filtrim nuk mundet të ndahen komponentët nga përzierja e ujit dhe:

#10. Simboli i elementit tëbakrit është:

#11. Trombocitet jetojnë në gjak prej:

#12. Bronza është legurë e:

#13. Çka ndodh si pasojë e zëvendësimit të çiftit të bazave ?

#14. Cili nga komponimet vijuese është aminoacid bazik?

#15. Si quhen kripërat e acidit klorik ?

#16. Qeliza është:

#17. Karnaliti është mineral i:

#18. Avullimi është:

#19. Shtazët nuk janë të afta që vetë për vete të prodhojnë ushqim kështu që e shfrytëzojnë ushqimin e gatshëm të prodhuar nga bimët. Për këtë këto bëjnë pjesë në grupin e harxhuesve ndërsa mënyra e tyre e të ushqyerit është quajtur të ushqyer heterotrof.

#20. Cili prej ndryshimeve vijuese është kimik?

#21. Azoti është element i grupit 15 të sistemit periodik, i cili në industri përfitohet:

#22. A kanë bërthamë Eritrocitet?

Lexo më shumë: Eritrocitet

#23. Si shkruhet formula kimike e Nikelinit?

#24. Ndryshimi i vetive trashëguese quhet:

#25. Cili prej këtyre shkenctarëve i ka zbuluar tri grupet e para te gjakut (A, B dhe O) të sistemit ABO?

#26. Dega e biologjisë që merret me klasifikimin e shumëllojshmërisë së gjallesave quhet :

#27. Substancat e thjeshta janë të ndërtuara prej:

#28. Në sitezën e ADN marrin pjesë:

#29. Si quhet minerali i nikelit ?

#30. Si quhen kripërat e acidit sulfhidrik ?

#31. Vitamina është lëndë organike, që është e domosdoshme për veprimtarinë jetësore të njeriut dhe sintetizohet apo krijohet në organizmin e njeriut.

#32. Si quhen kripërat e acidit fluorhidrik ?

#33. Mejoza është ndarje e ndërlikuar e qelizës gjatë së cilës nga një qelizë mëmë fitohen:

#34. Të gjithë organizmat e gjallë janë të ndërtuar prej qelizave. Format më primitive (të thjeshta) jetësore janë organizmat shumëqelizorë.

Të gjithë organizmat e gjallë janë të ndërtuar prej qelizave. Format më primitive (të thjeshta) jetësore janë organizmat njëqelizorë te të cilët të gjitha funksionet jetësore kryhen në një qelizë.

#35. Organele në të cilat krijohet energjia e nevojshme për të gjitha proceset biokimike të cilat zhvillohen në qelizë janë:

#36. Të gjithë organizmat e gjallë janë të ndërtuar prej qelizave. Format më primitive (të thjeshta) jetësore janë organizmat njëqelizorë te të cilët të gjitha funksionet jetësore kryhen në një qelizë.

#37. Nën mikroskop mund të shohim se eritrocitet kanë pothuajse një madhësi të njejtë, formë të:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#38. Krokoiti është mineral i:

#39. Qeliza e sistemit nervor quhet:

Lexo më shumë: Neuroni

#40. Njësia thelbësore, funksionale,ndërtimore dhe strukturale e të gjitha organizmave të gjalla është: (shkruaje)

Lexo më shumë: Qeliza

#41. Si quhen kripërat e acidit sulfurik ?

#42. Tek cila pjesë e qelizës ndodh procesi i fotosintezës ?

#43. Cili nga komponimet vijuese ka veti reduktuese dhe me reagjent të Tollensit formon pasqyrën e argjendit?

#44. Si quhet proteina e cila e ruan formën elastike të eritrociteve?

Lexo më shumë: Eritrocitet

#45. Kondrociti është qeliza që përbën:

Lexo më shumë: Kondrociti

#46. Botanika është degë e biologjisë që studion :

#47. Njësia themelore e çdo organizmi të gjallë është:

next

#48. Receptorët për të prekur janë të vendosur gjithkund në lëkurën e njeriut, e më së shumti ka në:

#49. Cili nga elementet vijuese ka energji të afinitetit më të madhe?

#50. Periosti ka si funksion:

#51. Mbështjellësi proteinik i virusit quhet:

#52. Eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#53. Biologjia është :

#54. Forma tipike e sëmundjes hemolitike te të posalindurit (eritroblastoza fetale) eshtë pasojë e papajtueshmërisë në mes gjakut të nënës dhe gjakut të frytit për shkak të antigjeneve të ndryshme të sistemit:

#55. Si quhen kripërat e acidit jodhidrik ?

#56. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#57. Antropologjia studion:

#58. Si quhet minerali i zinkut ?

#59. Qelizën e zbuloi:

Lexo më shumë: Qeliza

#60. Nervat që bartin informacione nga bota e jashtme për në palcën kurrizore dhe në tru janë:

#61. Lipidet (Yndyrnat) përmbajnë:

#62. Sulfuri i zinkut shkruhet:

#63. Vitamina është lëndë organike, që është e domosdoshme për veprimtarinë jetësore të njeriut e të kafshëve dhe që merret në sasi të vogla bashkë me ushqimin ose e përpunuar në mënyrë kimike.

#64. Halogjenimi i alkaneve zhvillohet përmes:

#65. Kripërat e acidit perklorir quhen:

#66. Kromiti është mineral i:

#67. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën e cila është një komponent i:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#68. Me dehidratimin e alkooleve në prani të acidit sulfurik në temperaturë 1800C përfitohen:

#69. Si quhen kripërat e acidit bromhidrik ?

#70. Qeliza nuk është njësia bazë e secilit organizëm të gjallë.

Qeliza është njësia bazë e secilit organizëm të gjallë. Secila qelizë është tërësi individuale e cila i tregon karakteristikat e jetës, pavarësisht nga qelizat e tjera.

#71. Ribozomet janë truptha të imët, funksioni kryesor i të cilëve është:

#72. Kripërat e acidit nitrik quhen:

#73. Metil-2-butani dhe n-pentani, ndërmjet vete janë:

#74. Trombocitet ose pllakëzat e gjakut prodhohen në:

#75. Apatiti është mineral i:

#76. Cili shkencëtar për herë të parë i përmendi koacervatet ?

#77. Fërgimi i zinkut në xeherore bëhet me qëllim që ai të kaloj në trajtë:

#78. Cila nga këto pjesë të qelizës konsiderohet qendra e frymëmarrjes së qelizës ?

#79. Materiali që është i farkëtueshëm dhe përçon elektricitet me siguri është i përpunuar prej:

#80. Kondrociti është qeliza që përbën:

#81. Barazim i përgjithshëm i një reaksioni është A + B ----->C. Sa masë e produktit do të fitohet nësë 12g A plotësisht reagojnë me 9g B?

#82. Pse paraqiten delecionet ?

#83. Fluoriti është mineral i:

#84. Neuroni është qelizë e sistemit nervor që i jep mundësi informacionit të transmetohet në formën e sinjaleve:

Lexo më shumë: Neuroni

#85. Nervat që transmetojnë impulset nervore nga palca kurrizore dhe truri për të nxitur aktivitetin muskulor janë:

#86. Shkenca për klasifikimin, grupimin dhe emërtimin e organizmave quhet:

#87. Bima gjatë procesit të fotosintezës, në ushqimin organik të cilin e krijon, e shndërron energjinë e diellit në lloj të energjisë së fshehtë kimike. Në këtë mënyrë bimët përfitojnë energji për nevojat e tyre (rritje, zhvillim, ndarje të qelizave, ngjitje të ujit përmes ksilemës dhe të ngjashme). Kjo mënyrë e përfitimit të energjisë është quajtur mënyrë autotrofe. Gjatë këtij procesi bimët lirojnë oksigjenin i cili është i domosdoshëm për jetën e shtazëve.

#88. Enët e gjakut të cilat e bartin gjakun drejt zemrës quhen:

#89. Hidrogjeni i pastër në laborator mund të fitohet me elektrolizën e ujit.Gjatë këtij procesi në katodë ndahet:

#90. Nëse i sëmuari e humbë vetëdijen vuan nga sëmundja e quajtur:

#91. Vitaminat ndahen në vitamina që treten në ujë dhe vitamina që treten në vajëra.

#92. Thekët janë:

#93. Si quhen kripërat e acidit karbonik ?

#94. '' Uzina energjetike '' të qelizës janë:

#95. Ngjyrosje e kuqe e flakës vërehet gjatë nxehjes së komponimeve të:

#96. Qeliza vezë e fekonduar, qelizë e fituar me bashkimin e spermatozoidit me qelizën vezë quhet:

#97. Dy acidet nukleike më të zakonshme janë ADN dhe ARN.

#98. Të gjithë organizmat e gjallë janë të përbërë nga qelizat. Ky pohim është i:

#99. Me mejozë ndahen:

#100. Qelizat prokariote:

#101. Manganiti është mineral i:

#102. Cila listë e elementeve përmban vetëm metale?

#103. Njesia themelore, bazë, morfologjike dhe funksionale e indit nervor është:

#104. Procesi i difuzionit të gazrave është:

#105. Acid yndyror i ngopur është:

#106. Kobaltiti është mineral i:

#107. Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#108. Si quhet minerali i Merkurit ?

#109. Si quhet minerali i Argjendit?

#110. Si quhen kripërat e acidit sulfuror ?

#111. Ku formohen eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#112. Cilat qeliza ndodhen në fazën Go gjatë tërë jetës së tyre ?

#113. Krioliti është mineral i:

#114. Çka është aneuploidia ?

#115. Vetë fjala qelizë vjen nga latinishtja, cellula, që do të thotë

Lexo më shumë: Qeliza

#116. Qeliza prokariote janë:

#117. Rritjen, zhvillimin dhe përtëritjen e eshtrave e ka si funksion:

#118. Organeli më i madh qelizor është bërthama. Pohimi është i:

#119. Eritrocitet jetojnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

finish

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *