loading...

Kuizi apo Testi – Matura Shtetërore

Results

#1. A kanë bërthamë Eritrocitet?

Lexo më shumë: Eritrocitet

#2. Kondrociti është qeliza që përbën:

Lexo më shumë: Kondrociti

#3. '' Uzina energjetike '' të qelizës janë:

#4. Vitaminat ndahen në vitamina që treten në ujë dhe vitamina që treten në vajëra.

#5. Çka shkakton delecioni ?

#6. Si quhen kripërat e acidit karbonik ?

#7. Fërgimi i zinkut në xeherore bëhet me qëllim që ai të kaloj në trajtë:

#8. Nëse i sëmuari e humbë vetëdijen vuan nga sëmundja e quajtur:

#9. Karnaliti është mineral i:

#10. Si quhen kripërat e acidit jodhidrik ?

#11. Të gjithë organizmat e gjallë janë të ndërtuar prej qelizave. Format më primitive (të thjeshta) jetësore janë organizmat shumëqelizorë.

Të gjithë organizmat e gjallë janë të ndërtuar prej qelizave. Format më primitive (të thjeshta) jetësore janë organizmat njëqelizorë te të cilët të gjitha funksionet jetësore kryhen në një qelizë.

#12. Shkenca për klasifikimin, grupimin dhe emërtimin e organizmave quhet:

#13. Dega e biologjisë që merret me klasifikimin e shumëllojshmërisë së gjallesave quhet :

#14. Sulfuri i zinkut shkruhet:

#15. Me mejozë ndahen:

#16. Kobaltiti është mineral i:

#17. Si quhen kripërat e acidit sulfuror ?

#18. CaSO4 është formulë kimike e:

#19. Acid yndyror i ngopur është:

#20. Kripërat e acidit nitrik quhen:

#21. Materiali që është i farkëtueshëm dhe përçon elektricitet me siguri është i përpunuar prej:

#22. Çka është aneuploidia ?

#23. Kondrociti është qeliza që përbën:

#24. Eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#25. Cilat qeliza ndodhen në fazën Go gjatë tërë jetës së tyre ?

#26. Si shkruhet formula kimike e Nikelinit?

#27. Biologjia është :

#28. Organele në të cilat krijohet energjia e nevojshme për të gjitha proceset biokimike të cilat zhvillohen në qelizë janë:

#29. Cila listë e elementeve përmban vetëm metale?

#30. Tek cila pjesë e qelizës ndodh procesi i fotosintezës ?

#31. Metil-2-butani dhe n-pentani, ndërmjet vete janë:

#32. Pse paraqiten delecionet ?

#33. Cili nga elementet vijuese ka energji të afinitetit më të madhe?

#34. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën e cila është një komponent i:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#35. Ndryshimi i vetive trashëguese quhet:

#36. Enët e gjakut të cilat e bartin gjakun drejt zemrës quhen:

#37. Njesia themelore, bazë, morfologjike dhe funksionale e indit nervor është:

#38. Mejoza është ndarje e ndërlikuar e qelizës gjatë së cilës nga një qelizë mëmë fitohen:

#39. Trombocitet jetojnë në gjak prej:

#40. Si quhen kripërat e acidit klorik ?

#41. Cila nga këto pjesë të qelizës konsiderohet qendra e frymëmarrjes së qelizës ?

#42. Si quhen kripërat e acidit fluorhidrik ?

#43. Në lëkurë janë të vendosura receptorët për:

#44. Ngjyrosje e kuqe e flakës vërehet gjatë nxehjes së komponimeve të:

#45. Periosti ka si funksion:

#46. Kripërat e acidit perklorir quhen:

#47. Nën mikroskop mund të shohim se eritrocitet kanë pothuajse një madhësi të njejtë, formë të:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#48. Rritjen, zhvillimin dhe përtëritjen e eshtrave e ka si funksion:

#49. Vitamina është lëndë organike, që është e domosdoshme për veprimtarinë jetësore të njeriut e të kafshëve dhe që merret në sasi të vogla bashkë me ushqimin ose e përpunuar në mënyrë kimike.

#50. Zbulimi i grupeve të gjakut është bërë duke shfrytëzuar reaksionin antigjen-antitrup i cili manifestohet me:

#51. Qeliza nuk është njësia bazë e secilit organizëm të gjallë.

Qeliza është njësia bazë e secilit organizëm të gjallë. Secila qelizë është tërësi individuale e cila i tregon karakteristikat e jetës, pavarësisht nga qelizat e tjera.

#52. Me dehidratimin e alkooleve në prani të acidit sulfurik në temperaturë 1800C përfitohen:

#53. Të gjithë organizmat e gjallë janë të përbërë nga qelizat. Ky pohim është i:

#54. Ku formohen eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#55. Botanika është degë e biologjisë që studion :

#56. Vitamina është lëndë organike, që është e domosdoshme për veprimtarinë jetësore të njeriut dhe sintetizohet apo krijohet në organizmin e njeriut.

#57. Cili prej këtyre shkenctarëve i ka zbuluar tri grupet e para te gjakut (A, B dhe O) të sistemit ABO?

#58. Në sitezën e ADN marrin pjesë:

#59. Eritrocitet jetojnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#60. Shtazët nuk janë të afta që vetë për vete të prodhojnë ushqim kështu që e shfrytëzojnë ushqimin e gatshëm të prodhuar nga bimët. Për këtë këto bëjnë pjesë në grupin e harxhuesve ndërsa mënyra e tyre e të ushqyerit është quajtur të ushqyer heterotrof.

#61. Qeliza është:

#62. Thekët janë:

#63. Aberacionet kromozomale janë:

#64. Simboli i elementit tëbakrit është:

#65. Si quhen kripërat e acidit sulfhidrik ?

#66. Procesi i difuzionit të gazrave është:

#67. Cili prej ndryshimeve vijuese është kimik?

#68. Trombocitet ose pllakëzat e gjakut prodhohen në:

#69. Neuroni është qelizë e sistemit nervor që i jep mundësi informacionit të transmetohet në formën e sinjaleve:

Lexo më shumë: Neuroni

#70. Substancat e thjeshta janë të ndërtuara prej:

#71. Kripa e kuzhinës është komponim i:

#72. Cili shkencëtar për herë të parë i përmendi koacervatet ?

#73. Me filtrim nuk mundet të ndahen komponentët nga përzierja e ujit dhe:

#74. Cila nga këto organele mungon te qelizat bimore ?

#75. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#76. Cili nga komponimet vijuese ka veti reduktuese dhe me reagjent të Tollensit formon pasqyrën e argjendit?

#77. Si quhen kripërat e acidit sulfurik ?

#78. Bronza është legurë e:

#79. Fluoriti është mineral i:

#80. Mbështjellësi proteinik i virusit quhet:

#81. Si quhen kripërat e acidit klorhidrik ?

#82. Të gjithë organizmat e gjallë janë të ndërtuar prej qelizave. Format më primitive (të thjeshta) jetësore janë organizmat njëqelizorë te të cilët të gjitha funksionet jetësore kryhen në një qelizë.

#83. Qeliza prokariote janë:

#84. Kromiti është mineral i:

#85. Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#86. Çka ndodh si pasojë e zëvendësimit të çiftit të bazave ?

#87. Ribozomet janë truptha të imët, funksioni kryesor i të cilëve është:

#88. Qelizat prokariote:

#89. Forma tipike e sëmundjes hemolitike te të posalindurit (eritroblastoza fetale) eshtë pasojë e papajtueshmërisë në mes gjakut të nënës dhe gjakut të frytit për shkak të antigjeneve të ndryshme të sistemit:

#90. Si quhet minerali i Argjendit?

#91. Qeliza vezë e fekonduar, qelizë e fituar me bashkimin e spermatozoidit me qelizën vezë quhet:

#92. Halogjenimi i alkaneve zhvillohet përmes:

next

#93. Receptorët për të prekur janë të vendosur gjithkund në lëkurën e njeriut, e më së shumti ka në:

#94. Organeli më i madh qelizor është bërthama. Pohimi është i:

#95. Azoti është element i grupit 15 të sistemit periodik, i cili në industri përfitohet:

#96. Avullimi është:

#97. Dy acidet nukleike më të zakonshme janë ADN dhe ARN.

#98. Apatiti është mineral i:

#99. Qelizën e zbuloi:

Lexo më shumë: Qeliza

#100. Si quhen kripërat e acidit bromhidrik ?

#101. Nervat që bartin informacione nga bota e jashtme për në palcën kurrizore dhe në tru janë:

#102. Vetë fjala qelizë vjen nga latinishtja, cellula, që do të thotë

Lexo më shumë: Qeliza

#103. Cili nga komponimet vijuese është aminoacid bazik?

#104. Si quhet minerali i zinkut ?

#105. Barazim i përgjithshëm i një reaksioni është A + B ----->C. Sa masë e produktit do të fitohet nësë 12g A plotësisht reagojnë me 9g B?

#106. Antropologjia studion:

#107. Manganiti është mineral i:

#108. Si quhet proteina e cila e ruan formën elastike të eritrociteve?

Lexo më shumë: Eritrocitet

#109. Si quhet minerali i Merkurit ?

#110. Njësia thelbësore, funksionale,ndërtimore dhe strukturale e të gjitha organizmave të gjalla është: (shkruaje)

Lexo më shumë: Qeliza

#111. Hidrogjeni i pastër në laborator mund të fitohet me elektrolizën e ujit.Gjatë këtij procesi në katodë ndahet:

#112. Lipidet (Yndyrnat) përmbajnë:

#113. Njësia themelore e çdo organizmi të gjallë është:

#114. Krioliti është mineral i:

#115. Krokoiti është mineral i:

#116. Si quhet minerali i nikelit ?

#117. Qeliza e sistemit nervor quhet:

Lexo më shumë: Neuroni

#118. Nervat që transmetojnë impulset nervore nga palca kurrizore dhe truri për të nxitur aktivitetin muskulor janë:

#119. Bima gjatë procesit të fotosintezës, në ushqimin organik të cilin e krijon, e shndërron energjinë e diellit në lloj të energjisë së fshehtë kimike. Në këtë mënyrë bimët përfitojnë energji për nevojat e tyre (rritje, zhvillim, ndarje të qelizave, ngjitje të ujit përmes ksilemës dhe të ngjashme). Kjo mënyrë e përfitimit të energjisë është quajtur mënyrë autotrofe. Gjatë këtij procesi bimët lirojnë oksigjenin i cili është i domosdoshëm për jetën e shtazëve.

finish


Related posts:

Test nga Fiziologjia e Njeriut (Kuiz nga Fiziologjia e Njeriut)
Test nga Citologjia (Kuiz nga Citologjia)
Test nga Biokimia Klinike (Kuiz nga Biokimia klinike)
Kuiz nga Gastroenterologjia (Test nga Gastroenterologjia)
Kuiz nga Transfuziologjia (Test nga Transfuziologjia)
Kuiz apo Test nga Hematologjia - Kuize dhe Teste
Qeliza e sistemit nervor quhet:
Kuiz për Minerale - Kuize dhe Teste
Kuiz për Qelizën - Kuize dhe Teste
Kuiz apo Test për Eritrocitet
Kuiz apo Test nga Kimia - Kuize dhe Teste
Kuiz për Provim pranues në Mjekësi
Kuiz apo Test nga Biologjia
Çka janë kromozomet dhe përshkruaj ndërtimin e tyre?
Cili nga këto gjene është heterozigot ?- Biologjia
Cilën këshillë ua jepni lexuesve që të njohin një realitet historik?
Cila nga fjalitë shpreh një habi?
Çka është Biologjia?
Cilat fjalë kanë afërsi kuptimore me fjalën maturant?
Çka janë bakteret dhe algat blu të gjelbërta?
Çka janë sporet (endosporet)?
Çka është dezinfektimi?
Çka është Hekuri?
Çka është Membrana qelizore?
Çka është Mikrobiologjia dhe cilat janë degët e saj?
Sa është përqindja e ujit në citoplazmë?
Çfarë janë Qelizat Staminale?
Përbërja e citoplazmës
Çka është Citoplazma?
Çka janë Lipidet apo yndyrnat?
Cilat janë pjesët kryesore të bërthamës qelizore?
Çka është Bërthama e qelizës?
Çka është qeliza yndyrore?
Sa jetojnë qelizat?
Sa qeliza përmban çdo qenie njerëzore?
Sa është pesha e një qelize?
Cila është qeliza më e madhe e njeriut?
Çka është Qeliza?
Eritrocitet
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *