© Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.

Results

-

#1. Qeliza e sistemit nervor quhet:

Lexo më shumë: Neuroni

#2. Neuroni është qelizë e sistemit nervor që i jep mundësi informacionit të transmetohet në formën e sinjaleve:

Lexo më shumë: Neuroni

#3. Njësia thelbësore, funksionale,ndërtimore dhe strukturale e të gjitha organizmave të gjalla është: (shkruaje)

Lexo më shumë: Qeliza

#4. Qeliza vezë e fekonduar, qelizë e fituar me bashkimin e spermatozoidit me qelizën vezë quhet:

#5. Shkenca për klasifikimin, grupimin dhe emërtimin e organizmave quhet:


#6. Si shkruhet formula kimike e Nikelinit?

#7. Si quhet minerali i Argjendit?

#8. Me mejozë ndahen:

#9. Mejoza është ndarje e ndërlikuar e qelizës gjatë së cilës nga një qelizë mëmë fitohen:

#10. Në lëkurë janë të vendosura receptorët për:


#11. Receptorët për të prekur janë të vendosur gjithkund në lëkurën e njeriut, e më së shumti ka në:

#12. Vetë fjala qelizë vjen nga latinishtja, cellula, që do të thotë

Lexo më shumë: Qeliza

#13. Antropologjia studion:

#14. Qelizën e zbuloi:

Lexo më shumë: Qeliza

#15. Si quhet minerali i nikelit ?


#16. Qeliza është:

#17. Enët e gjakut të cilat e bartin gjakun drejt zemrës quhen:

#18. Qelizat prokariote:

#19. Qeliza prokariote janë:

#20. Organele në të cilat krijohet energjia e nevojshme për të gjitha proceset biokimike të cilat zhvillohen në qelizë janë:


#21. '' Uzina energjetike '' të qelizës janë:

#22. Thekët janë:

#23. Periosti ka si funksion:

#24. Rritjen, zhvillimin dhe përtëritjen e eshtrave e ka si funksion:

#25. Nervat që bartin informacione nga bota e jashtme për në palcën kurrizore dhe në tru janë:


#26. Nervat që transmetojnë impulset nervore nga palca kurrizore dhe truri për të nxitur aktivitetin muskulor janë:

#27. Ku formohen eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#28. Eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#29. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#30. Eritrocitet jetojnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet


#31. Trombocitet ose pllakëzat e gjakut prodhohen në:

#32. Trombocitet jetojnë në gjak prej:

#33. Nëse i sëmuari e humbë vetëdijen vuan nga sëmundja e quajtur:

#34. Ndryshimi i vetive trashëguese quhet:

#35. Njesia themelore, bazë, morfologjike dhe funksionale e indit nervor është:


#36. Ribozomet janë truptha të imët, funksioni kryesor i të cilëve është:

#37. Mbështjellësi proteinik i virusit quhet:

#38. Kondrociti është qeliza që përbën:

Lexo më shumë: Kondrociti

#39. Kondrociti është qeliza që përbën:

#40. Avullimi është:


#41. Procesi i difuzionit të gazrave është:

#42. Materiali që është i farkëtueshëm dhe përçon elektricitet me siguri është i përpunuar prej:

#43. Cila listë e elementeve përmban vetëm metale?

#44. Bronza është legurë e:

#45. Simboli i elementit tëbakrit është:


#46. Substancat e thjeshta janë të ndërtuara prej:

#47. Ngjyrosje e kuqe e flakës vërehet gjatë nxehjes së komponimeve të:

#48. CaSO4 është formulë kimike e:

#49. Me filtrim nuk mundet të ndahen komponentët nga përzierja e ujit dhe:

#50. Cili prej ndryshimeve vijuese është kimik?


#51. Barazim i përgjithshëm i një reaksioni është A + B ----->C. Sa masë e produktit do të fitohet nësë 12g A plotësisht reagojnë me 9g B?

#52. Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#53. A kanë bërthamë Eritrocitet?

Lexo më shumë: Eritrocitet

#54. Si quhet proteina e cila e ruan formën elastike të eritrociteve?

Lexo më shumë: Eritrocitet

#55. Nën mikroskop mund të shohim se eritrocitet kanë pothuajse një madhësi të njejtë, formë të:

Lexo më shumë: Eritrocitet


#56. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën e cila është një komponent i:

Lexo më shumë: Eritrocitet

#57. Kobaltiti është mineral i:

#58. Si quhet minerali i zinkut ?

#59. Si quhet minerali i Merkurit ?

#60. Manganiti është mineral i:


#61. Kromiti është mineral i:

#62. Krokoiti është mineral i:

#63. Kripa e kuzhinës është komponim i:

#64. Karnaliti është mineral i:

#65. Fluoriti është mineral i:


#66. Krioliti është mineral i:

#67. Apatiti është mineral i:

#68. Cili nga elementet vijuese ka energji të afinitetit më të madhe?

#69. Azoti është element i grupit 15 të sistemit periodik, i cili në industri përfitohet:

#70. Metil-2-butani dhe n-pentani, ndërmjet vete janë:


#71. Halogjenimi i alkaneve zhvillohet përmes:

#72. Acid yndyror i ngopur është:

#73. Me dehidratimin e alkooleve në prani të acidit sulfurik në temperaturë 1800C përfitohen:

#74. Cili nga komponimet vijuese ka veti reduktuese dhe me reagjent të Tollensit formon pasqyrën e argjendit?

#75. Cili nga komponimet vijuese është aminoacid bazik?


#76. Vitamina është lëndë organike, që është e domosdoshme për veprimtarinë jetësore të njeriut e të kafshëve dhe që merret në sasi të vogla bashkë me ushqimin ose e përpunuar në mënyrë kimike.

#77. Vitamina është lëndë organike, që është e domosdoshme për veprimtarinë jetësore të njeriut dhe sintetizohet apo krijohet në organizmin e njeriut.

#78. Vitaminat ndahen në vitamina që treten në ujë dhe vitamina që treten në vajëra.

#79. Dy acidet nukleike më të zakonshme janë ADN dhe ARN.

#80. Bima gjatë procesit të fotosintezës, në ushqimin organik të cilin e krijon, e shndërron energjinë e diellit në lloj të energjisë së fshehtë kimike. Në këtë mënyrë bimët përfitojnë energji për nevojat e tyre (rritje, zhvillim, ndarje të qelizave, ngjitje të ujit përmes ksilemës dhe të ngjashme). Kjo mënyrë e përfitimit të energjisë është quajtur mënyrë autotrofe. Gjatë këtij procesi bimët lirojnë oksigjenin i cili është i domosdoshëm për jetën e shtazëve.


#81. Shtazët nuk janë të afta që vetë për vete të prodhojnë ushqim kështu që e shfrytëzojnë ushqimin e gatshëm të prodhuar nga bimët. Për këtë këto bëjnë pjesë në grupin e harxhuesve ndërsa mënyra e tyre e të ushqyerit është quajtur të ushqyer heterotrof.

#82. Të gjithë organizmat e gjallë janë të përbërë nga qelizat. Ky pohim është i:

#83. Të gjithë organizmat e gjallë janë të ndërtuar prej qelizave. Format më primitive (të thjeshta) jetësore janë organizmat njëqelizorë te të cilët të gjitha funksionet jetësore kryhen në një qelizë.

#84. Të gjithë organizmat e gjallë janë të ndërtuar prej qelizave. Format më primitive (të thjeshta) jetësore janë organizmat shumëqelizorë.

Të gjithë organizmat e gjallë janë të ndërtuar prej qelizave. Format më primitive (të thjeshta) jetësore janë organizmat njëqelizorë te të cilët të gjitha funksionet jetësore kryhen në një qelizë.

#85. Qeliza nuk është njësia bazë e secilit organizëm të gjallë.

Qeliza është njësia bazë e secilit organizëm të gjallë. Secila qelizë është tërësi individuale e cila i tregon karakteristikat e jetës, pavarësisht nga qelizat e tjera.


#86. Organeli më i madh qelizor është bërthama. Pohimi është i:

#87. Çka ndodh si pasojë e zëvendësimit të çiftit të bazave ?

#88. Pse paraqiten delecionet ?

#89. Çka shkakton delecioni ?

#90. Në sitezën e ADN marrin pjesë:


#91. Çka është aneuploidia ?

#92. Aberacionet kromozomale janë:

#93. Njësia themelore e çdo organizmi të gjallë është:

#94. Cilat qeliza ndodhen në fazën Go gjatë tërë jetës së tyre ?

#95. Biologjia është :


#96. Botanika është degë e biologjisë që studion :

#97. Cili shkencëtar për herë të parë i përmendi koacervatet ?

#98. Cila nga këto organele mungon te qelizat bimore ?

#99. Tek cila pjesë e qelizës ndodh procesi i fotosintezës ?

#100. Cila nga këto pjesë të qelizës konsiderohet qendra e frymëmarrjes së qelizës ?


#101. Dega e biologjisë që merret me klasifikimin e shumëllojshmërisë së gjallesave quhet :

#102. Zbulimi i grupeve të gjakut është bërë duke shfrytëzuar reaksionin antigjen-antitrup i cili manifestohet me:

#103. Forma tipike e sëmundjes hemolitike te të posalindurit (eritroblastoza fetale) eshtë pasojë e papajtueshmërisë në mes gjakut të nënës dhe gjakut të frytit për shkak të antigjeneve të ndryshme të sistemit:

#104. Cili prej këtyre shkenctarëve i ka zbuluar tri grupet e para te gjakut (A, B dhe O) të sistemit ABO?

#105. Fërgimi i zinkut në xeherore bëhet me qëllim që ai të kaloj në trajtë:


#106. Hidrogjeni i pastër në laborator mund të fitohet me elektrolizën e ujit.Gjatë këtij procesi në katodë ndahet:

#107. Kripërat e acidit perklorir quhen:

#108. Kripërat e acidit nitrik quhen:

#109. Si quhen kripërat e acidit sulfurik ?

#110. Si quhen kripërat e acidit klorhidrik ?


#111. Si quhen kripërat e acidit klorik ?

#112. Si quhen kripërat e acidit bromhidrik ?

#113. Si quhen kripërat e acidit jodhidrik ?

#114. Lipidet (Yndyrnat) përmbajnë:

#115. Si quhen kripërat e acidit fluorhidrik ?


#116. Si quhen kripërat e acidit karbonik ?

#117. Si quhen kripërat e acidit sulfuror ?

#118. Si quhen kripërat e acidit sulfhidrik ?

#119. Sulfuri i zinkut shkruhet:

Finish


You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.