Marrja apo asgjësimi i vulave zyrtare ose i shkresave zyrtare

loading...
Neni 407

Marrja apo asgjësimi i vulave zyrtare ose i shkresave zyrtare

Kushdo që në
mënyrë të kundërligjshme merr, fsheh, asgjëson, dëmton apo në ndonjë mënyrë
tjetër e bën të papërdorshme vulën, regjistrin, shkresat apo dokumentet zyrtare
që i përkasin ose janë në posedim të organit publik apo personit tjetër juridik
i cili ushtron autorizime publike, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre
(3) vjet.
KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *