Moslajmërimi i përgatitjes së veprave penale

loading...
Neni 377
Moslajmërimi i përgatitjes së veprave penale
1.  
Kushdo që duke
qenë në dijeni për përgatitjen e kryerjes së ndonjë vepre penale, nuk e
lajmëron këtë fakt në kohën kur kryerja e veprës penale ende ka mund të
evitohet ndërsa vepra penale është kryer ose është tentuar, dënohet me gjobë
ose me burgim deri në një (1) vit.
2.   Kushdo që nuk lajmëron përgatitjen për kryerjen
e një apo më shumë prej veprave penale në vijim, dënohet me burgim prej tre (3)
muaj deri në tre (3) vjet.
2.1. vrasja e
rëndë;
2.2. vrasja;
2.3. sulmi me
lëndim të rëndë trupor;
2.4. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XIV –
Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës;
2.5. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XV –
Veprat penale kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën
ndërkombëtare;
2.6. ndonjë vepër
penale nga Kapitulli XX – Veprat penale kundër integritetit seksual;
2.7. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XXXIII –
Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare;
2.8. ndonjë vepër
penale nga Kapitulli XXIII – Veprat penale të narkotikëve;
2.9. ndonjë vepër
penale nga Kapitulli XXIX – Veprat penale të armëve;
3.  
Me përjashtim të
veprave penale që përfshijnë abuzimin e fëmijëve dhe dhunën në familje, personi
nuk është penalisht përgjegjës sipas paragrafit 1. të këtij neni nëse është në
lidhje familjare me kryesin e veprës penale si prind, fëmijë, bashkëshort ose
bashkëshorte, vëlla ose motër, prind adoptues apo fëmijë i adoptuar ose person
me të cilin kryesi jeton në bashkësi jashtëmartesore.
 KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *