Mundësimi i arratisjes së personave të privuar nga liria

loading...
Neni 398
Mundësimi i arratisjes së personave të privuar nga liria
1.   Kushdo që mundëson arratisjen e personit i cili
gjendet në mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria,
dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.
2.  
Kushdo që me anë
të ryshfetit mundëson arratisjen e personit i cili gjendet në mbajtje në bazë
të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim prej tre (3)
muaj deri në pesë (5) vjet.
3.  
Kushdo që duke
përdorur forcën apo kanosjen serioze, mundëson arratisjen e personit i cili
gjendet në mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria,
dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.
4.   Nëse vepra penale nga ky nen kryhet së bashku
nga më shumë se një person, dënohen me burgim prej një (1) deri në tetë (8)
vjet.