Mundësimi i kundërligjshëm i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës

loading...
Neni 400
Mundësimi i kundërligjshëm i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose
detyrës
Kushdo që i
mundëson personit tjetër ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës edhe
pse e di se me aktgjykim të plotfuqishëm i është shqiptuar dënimi plotësues i
ndalimit të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës së tillë,
dënohet me gjobë ose me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.
KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *