Ndalimi i punës së detyruar ose të dhunshme

loading...

                       

                               Neni 6
                 Ndalimi i punës së detyruar ose të dhunshme

1. Puna e detyruar ose e dhunshme është e ndaluar.

2. Përjashtimisht punë e detyruar nuk konsiderohet puna ose shërbimi të cilin e kryejnë personat e dënuar me aktgjykim të formës së prerë gjatë vuajtjes së dënimit ose në raste të gjendjes së jashtëzakonshme, të shpallur sipas nenit 131 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

LIGJI Nr. 03/L-212   Ligji i punës

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *