Ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur

loading...
Vozitja i dehur, vozis i dehur, sa denohet dehja
Neni 371
Ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur
1.  
Kushdo që drejton
automjetin në gjendje të paaftë apo nën ndikim të alkoolit nëse në gjak ka alkool
mbi 0,5 g/kg respektivisht me sasi përkatëse në miligram për litër të ajrit të
nxjerrë apo të substancave tjera dehëse nëse shkaktohet aksident dënohet me
gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.
2.  
Nëse vepra penale
nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të lehtë trupor të ndonjë
personi ose dëm pasuror në vlerë prej pesëmijë (5.000) Euro apo më shumë,
kryesi dënohet me gjobë ose me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5)
vjet.
3.  
Nëse vepra penale
nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor të ndonjë
personi ose dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë (20.000) Euro apo më shumë,
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.
4.   Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni
rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej
tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.
KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *