OSK-ja: Mos plotësimi i kushteve të punës, shkaktari kryesorë pse mjekët po ikin nga Kosova

loading...
 

shkaktari kryesorë pse mjekët po ikin nga Kosova

 
Përmes një komunikate për medie, Oda e
Stomatologëve të Kosovës, ka shprehu shqetësimin e saj, lidhur me mos
respektimin e dispozitave ligjore dhe mos plotësimin e kushteve, nga ana
institucionale.

Sipas OSK-së, mos plotësimi i këtyre kritereve, është shkatari
kryesorë pse profesionistët shëndetësorë, po migrojnë jashtë Kosovës.

Komunikata e plotë:

Bazuar në ligjet e Republikës së Kosovës që janë në fuqi, me të
cilat rregullohen të drejtat dhe përgjegjësitë e punëtorëve shëndetësorë
(stomatologëve) të punësuar në sektorin publik dhe privat, Oda e
Stomatologëve të Kosovës, në lidhje me kompetencat që i takojnë sipas:
Ligjit për Odat e Profesionistëve 04/L-150, neni 2, pika 1, dhe neni 10,
pika 1.1, dhe Statutit të Odës së Stomatologëve të Kosovës neni 16,
pika 1.1, ka për obligim mbrojtjen dhe përfaqësimin e interesesave të
komunitetit të stomatologëve përmes ngritjes së shqetësimeve dhe
brengave të tyre në nivel institucional për çështjet që prekin
fushëveprimin e stomatologut në punën e përditshme profesionale.

Duke u bazuar në këtë OSK ka ngritur shqetësimet e anëtarëve të
tyre në lidhje me moszbatimin e dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me:

 • Ligjin e Punës 03/L-212, neni 22, pika 1 (për shkurtimin e orarit të
  punës) dhe neni 32, pika 3 (për kohëzgjatjen e pushimit vjetor); 
 • Kontratën Kolektive Sektoriale me nr. 05-3815, e datës 12.06.2018 e
  nënshkruar nga Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Kosovës dhe
  Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës neni 9, pika 1
  (rrezikshmëria në vendin e punës) dhe pika 3 (orari i punës), neni 13,
  pika 2 (pushimi vjetor), dhe neni 16, pika 4 (pushimi mjekësor);
 • Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë 04/L-161, neni 5, pika 3
  (vlerësimi i rrezikut në vendin e punës), neni 7 (masat parandaluese),
  dhe neni 16 (vlerësimi i rrezikshmërisë në vendet e punës); dhe
 • Udhëzimin Administrativ nr. 13/2011 i Ministrisë së Punës dhe
  Mirëqenies Sociale, neni 3, pikat 1.1, 1.3, 1.4 dhe 1.5 (punët me
  ndikime të dëmshme) dhe neni 4 (kohëzgjatja e pushimit vjetor).
Mos respektimi i këtyre dispozitave ligjore dhe mos plotësimi i
kushteve të punës, është ndër shkaktarët kryesor i cili po ndikon në
migrimin e profesionistëve shëndetësorë jashtë Republikës së Kosovës.

Oda e Stomatologëve të Kosovës kërkon nga institucionet
shëndetësore, institucionet kompetente të nivelit qëndror dhe atij
lokal, që të trajtojnë me seriozitetin më të madh kërkesat e komunitetit
të stomatologëve për plotësimin e këtyre kushteve.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *