Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare

loading...
Neni 401
Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare
1.  
Kushdo që me
forcë apo kanosje serioze, pengon ose tenton të pengojë personin zyrtar në
kryerjen e detyrave zyrtare ose duke përdorur mjetet e njëjta e detyron atë të
kryejë detyrën zyrtare, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3)
vjet.
2.  
Kushdo që merr
pjesë në një grup të personave që me veprim të përbashkët pengon ose tenton të
pengojë personin zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare ose duke përdorur mjetet
e njëjta e detyron atë të kryejë detyrën zyrtare, dënohet me gjobë ose me
burgim deri në tre (3) vjet.
3.   Udhëheqësi apo organizatori i grupit që kryen
vepër penale nga paragrafi 2. i këtij neni, dënohet me burgim prej një (1) deri
në pesë (5) vjet.
4.  
Nëse vepra penale
nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni përfshin kanosjen për përdorimin e armës
apo mjetit të rrezikshëm ose rezulton me lëndim trupor, kryesi dënohet me
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.
5.