Wed. Dec 1st, 2021
Biologjia , Teste nga Biologjia

Për çka shërbejnë qelizat ndijore në antena te insektet?

a)Për të pranuar zeglat
b)Për të reaguar ndaj ngacmimeve
c)Për tu mbrojtur
d)Për ta përceptuar ambientin