Prezantimi i rremë si person zyrtar

loading...
Neni 409

Prezantimi i rremë si person zyrtar

1.  
Kushdo që
prezantohet rrejshëm si person zyrtar apo ushtarak i cilitdo shtet ose mban pa
autorizim shenja të personit zyrtar apo ushtarak, dënohet me gjobë ose me
burgim deri në një

(1)  vit.

2.  
Kushdo që me
qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete apo për personin tjetër ose me
qëllim që t’i shkaktojë dëm personit tjetër, prezantohet rrejshëm si person
zyrtar apo ushtarak ose kushdo që me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore
për vete apo për personin tjetër ose me qëllim që t’i shkaktojë dëm personit
tjetër, mban pa autorizim shenja të personit zyrtar ose ushtarak ose ndërmerr
ndonjë veprim të personit zyrtar apo ushtarak, dënohet me gjobë dhe me burgim
deri në tre (3) vjet.
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *