0

Vetat e foljes quhet forma foljore që tregon se kush e kryen veprimin e caktuar.

loading...

Numër i foljes quhet forma foljore që tregon se veprimi kryhet nga një ose më shumë qënie apo sende. Folja ka dy numra, njëjësin dhe shumësin:

Veta I njëjës: unë punoj
Veta II njëjës ti punon
Veta III njëjës ai\ajo punon
Veta I shumës: ne punojmë .
Veta II shumës: ju punoni.
Veta III shumës: ata\ato punojnë.

loading...
Asked question