0

Çka është Oda e Mjekëve të Kosovës ?

Oda e Mjekëve të Kosovës është organizatë e pavarur profesionale e mjekëve që ushtrojnë veprimtari profesionale mjekësore në Republikën e Kosovës.

OMK anëtareve të saj, i siguron standarde te larta të kodit të etikës dhe deontologjisë mjekësore, promovon dhe mbron veprimtarinë e profesionistëve shëndetësor në institucionet shëndetësore publike, private si dhe publiko-private,siguron edukimin e vazhdushëm profesional me qëllim të ngritjes së performancës shëndetsore dhe ofrimit më cilësor të shërbimeve shëndetsore dhe shërbimeve tjera që kanë të bëjn me kujdesin shëndetësor.

Asked question
Add a Comment