0
Në P dhe T konstante, vëllimi i një gazi është në përpjesëtim të zhdrejtë me presionin.

E saktë
E pasaktë
Changed status to publish
Add a Comment