Qeveria miraton masat e reja


Në pajtim me Rregulloren e Punës së Qeverisë, është mbajtur mbledhja korresponduese (mbledhje elektronike), me kërkesë të kryeministrit të Republikës së Kosovës, Avdullah Hoti, në të cilën është shqyrtuar dhe është miratuar Vendimi për ndërmarrjen e masave, me qëllim të parandalimit të përhapjes dhe kontrollit të infeksionit COVID-19.  

Pas analizës së situatës epidemiologjike në vend, ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj, ka pranuar rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike për ndërmarrjen e masave të reja, me qëllim të parandalimit të përhapjes së infeksionit COVID-19.

Meqenëse ka rritje të numrit të qytetarëve, të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, Ministria e Shëndetësisë ka kërkuar dhe Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar Vendimin si në vijim:

Në mbështetje të nenit 55 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në zbatim të nenit 89 të Ligjit  Nr. 04/L-125 për Shëndetësi, në zbatim të dispozitave të nenit 41 dhe nenit 50 të Ligjit Nr. 02/L-109 për Parandalimin dhe Luftimin e Sëmundjeve Ngjitëse, duke u bazuar në nenin 4 të Rregullores Nr. 06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, e ndryshuar dhe e plotësuar me Rregulloren Nr. 07/2020, si dhe në zbatim të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 01/11, datë 15.03.2020, për Shpalljen e Emergjencës për Shëndetin Publik, pas diskutimit me njësitë përkatëse në zbatim të rekomandimit të IKShPK-së, në pajtim me nenin 17 dhe 19 të Rregullores së Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 09/2011, Qeveria e Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 korrik 2020, merr këtë:

VENDIM

1.      Të gjithë qytetarët e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Serbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, të cilët hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës (RKS) nevojitet të dëshmojnë se janë të shëndoshë nga COVID-19, me testin RT-PCR në Sars COV-2, sipas parimit të reciprocitetit, me përjashtimet si në vijim:

 

1.1.            Gjatë hyrjes nëpërmjet Aeroportit Ndërkombëtar “Adem Jashari” s’ ka nevojë të kenë vërtetim për test negativ RT-PCR, duke marrë parasysh që shtetasi i huaj vetëm do të kalojë nëpër territorin  e RKS-së, dhe me kusht që në hyrje do të nënshkruajë një deklaratë që në afat prej 3 orësh do ta lëshojë territorin e RKS-së;

1.2.            Gjatë hyrjes në pikat kufitare tokësore, me qëllim të daljes nëpër pikat ajrore nga Aeroporti Ndërkombëtar “Adem Jashari”, s’ ka nevojë të kenë vërtetim për test RT- PCR, porse, shtetasit e huaj janë të obliguar të paraqesin biletën e aeroplanit dhe të nënshkruajnë deklaratën se brenda 3 orësh do ta lëshojnë territorin e RKS-së;

1.3.            Transportuesit profesionistë (vozitësit) s’ është e nevojshme të kenë vërtetim për testin PCR, me kusht që respektohet protokolli për transport ndërkombëtar;

1.4.            Për transport të organizuar me autobus ose linjë të rregullt ndërkombëtare transite s’ nevojitet testi RT-PCR, me kusht që të nënshkruhet deklarata se do ta lëshojnë territorin e RKS-së brenda 5 orësh;

1.5.            Shtetasit e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Serbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, të cilët e kanë të rregulluar lejeqëndrimin e përkohshëm ose të përhershëm në RKS, gjatë hyrjes në RKS nevojitet të paraqesin vërtetim për test RT-PCR negativ, të bërë 72 orë para hyrjes në RKS;

1.6.            Diplomatët e huaj nga shtetet e cekura në këtë vendim, të cilët janë të akredituar në RKS, sikurse familjarët e tyre, s’ është e nevojshme të kenë vërtetim për  test RT-PCR;

1.7.            Shtetasit e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Serbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, të cilët kanë caktuar termin për mjekim në institucionet shëndetësore të RKS-së, mund të hyjnë, me kusht që të paraqesin vërtetimin për test TR-PCR negativ,  të bërë 72 orë para hyrjes në RKS dhe vërtetimin për termin të caktuar të lëshuar nga spitali;

1.8.            Bartësit e dokumenteve personale të lëshuara nga RKS, mirëpo me adresë vendbanimi në njërin nga shtetet e cekura në këtë vendim, gjatë hyrjes në RKS, nevojitet të paraqesin vërtetim për test RT-PCR negativ, të bërë 72 orë para hyrjes në RKS.

2.      Duke filluar nga ora 22:30 deri në orën 05:00, ndalohet çfarëdo qarkullimi i personave fizikë jashtë shtëpive/banesave të tyre në komunat: Prishtinë, Prizren, Pejë, Podujevë, Gjakovë, Ferizaj, Lipjan, Drenas, Vushtrri, Mitrovicë e Jugut, Gjilan, Fushë Kosovë dhe Shtërpcë, përveç:

2.1.            Në raste urgjente shëndetësore;

2.2.            Në rast të nevojës për t’u kujdesur për të sëmurë, për persona me nevoja të veçanta, vetëm Në qoftë se të sëmurët apo personat me nevoja të veçanta s’ kanë mundësi të kujdesen për vetveten;

2.3.            Në rast të kërkimit të ndihmës nga institucionet përkatëse, siç është rasti me viktimat e dhunës familjare;

2.4.            Në rast të vdekjes së anëtarit të familjes;

2.5.            Në rast të paraqitjes së nevojave për dalje jashtë shtëpisë/banesës për nevojat fiziologjike të kafshëve, por jo më larg se 500 metra nga banesa/shtëpia (por, s’ lejohet shfrytëzimi i këtyre rasteve për të kryer ndonjë punë tjetër ose për ndonjë qëllim tjetër përveç atij të përcaktuar).

3.      Obligohen të gjithë banorët e Republikës së Kosovës t’i bartin maskat në fytyrë në të tëra veprimtaritë jashtë shtëpive/banesave të tyre dhe të mbajnë distancë fizike prej 2 metrash në mjedise të përbashkëta jashtë shtëpive/banesave të tyre, si dhe obligohen institucionet punëdhënëse të krijojnë kushte që në mjedise pune kjo distancë të aplikohet.

 

4.      Obligohen të gjithë institucionet publike dhe private të mbajnë dezinfektantët për duar dhe maskat për fytyrë në vende të qasshme në hyrje të objektit, të cilat mund të shfrytëzohen nga punëtoret e institucioneve dhe nga vizitorët.
 

5.      Obligohen të gjitha institucionet publike dhe private të vendosin rregulla me shenja të dukshme në çdo hyrje të objektit (duke përfshirë këtu ndalimin e hyrjes pa maska, obligimin për ta respektuar distancën etj.) në përputhje me Manualin për mbrojtjen nga përhapja e COVID-19.
 

6.    Ndalohet grumbullimi i qytetarëve në numër prej më shumë se 5 personash në sheshe publike, në parqe etj.

7.     Ndalohen të gjitha tubimet publike, duke i përfshirë ahengjet familjare private.

8.    Ndalohen veprimtaritë rekreative, kulturore dhe sportive në mjedise të mbyllura dhe të hapura në të tërë territorin e Republikës së Kosovës, duke përfshirë shkollat e futbollit dhe sportet e tjera, trajnimet e të gjitha lëmive etj.

9.      Lejohen vetëm fitneset, pishinat e mbyllura dhe sportet individuale, në përputhje me Manualin për mbrojtjen nga përhapja e COVID-19

10.  Të gjitha subjektet që ofrojnë transport publik (autobusë, kombi, taksi) të punojnë me përgjysmim të kapaciteteve të tyre sa i përket numrit të udhëtarëve që bartin për të lejuar hapësirën e nevojshme për çdo udhëtar.

11.  Institucionet publike dhe private në Republikën e Kosovës obligohen të menaxhojnë paraqitjen e stafit në punë në përputhje me Manualin për mbrojtjen nga përhapja e COVID-19 (institucionet përkatëse do të sqarojnë me qarkore të veçanta se çfarë paraqet staf të domosdoshëm për to), duke përfshirë rregullat e veçanta që vlejnë për stafin në institucionet publike dhe private me interes vital.

12.  Institucioneve shëndetësore publike dhe private u rekomandohet t’i reduktojnë shërbimet shëndetësore joesenciale.

13.  Kërkohet nga të gjitha komunat t’i riaktivizojnë plotësisht shtabet e tyre lokale.

14.  Ndalohet veprimtaria e tregjeve publike të automjeteve dhe kafshëve në të tërë territorin e Republikës së Kosovës.

15.  Ndalohet therja e kafshëve në çfarëdo mjedisi të hapur apo të mbyllur, përveç në mjediset e autorizuara për therjen e kafshëve.

16.  Ndalohet pjesëmarrja fizike e qytetarëve në të tëra ceremonitë dhe veprimtaritë fetare në të tërë territorin e Republikës së Kosovës.

17.  Ushtrimi i veprimtarisë së çerdheve publike dhe private në të tërë territorin e Republikës së Kosovës lejohet pas vlerësimit dhe mbikëqyrjes nga autoritetet komunale, në përputhje me Manualin për mbrojtjen nga përhapja e COVID-19.

18.  Të gjitha subjektet që ofrojnë shërbime të gastronomisë (restorantet, kafiteritë, klubet e natës etj.);

18.1. U ndalohet funksionimi nga ora 22:30 deri në 05:00 në gjithë territorin e Republikës së Kosovës;

18.2. Jashtë këtij orari mund të punojnë vetëm në hapësira të hapura duke respektuar largësinë prej 2 metrash ndërmjet tavolinave, si dhe shërbimet take-away (merre me vete), gjithnjë në përputhje me udhëzimet e përcaktuara në Manualin për mbrojtjen nga përhapja e COVID-19.

19.  Qytetarët e moshuar (mbi moshën 65 vjeç) dhe qytetarët me sëmundje kronike (diabet (sëmundja e sheqerit) (sëmundja e sheqerit), hipertension arterial dhe sëmundje zemre, sëmundje kronike të mushkërive, pacientët me sëmundje të veshkave, pacientët me imunitet të suprimuar, pacientet onkologjik etj.) mund të dalin jashtë në mjedise publike vetëm në orët e hershme të mëngjesit (prej orës 05:00-10:00) dhe orët e mbrëmjes (prej orës 18:00-21:00). 

20.  Obligohen operatorët e shërbimeve komunale, financiare, elektronike dhe postare të ofrojnë shërbime me staf minimal, sipas masave në fuqi për emergjencën në shëndetin publik.

21.  Obligohet Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës që në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit, deri më 15 gusht 2020, të hartojnë Udhëzuesin për mënyrën e organizimit të mësimit në vitin e ri shkollor-akademik 2020-2021.

22.  Obligohen të gjithë banorët e Republikës së Kosovës t’i zbatojnë masat parandaluese dhe rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe Ministrisë së Shëndetësisë.

23.  Obligohen organet kompetente të ushtrojnë kontroll rigoroz, me qëllim të zbatimit të masave (inspektoratet përkatëse dhe organet rendit).

24.  Obligohen institucionet përkatëse të Republikës së Kosovës të ndërmarrin veprimet e nevojshme për zbatimin e këtij Vendimi.
 

25.  Udhëzohen të gjitha Komunat e Republikës së Kosovës që, në bazë të kompetencave ligjore të vetëqeverisjes lokale, ta reduktojnë qarkullimin e automjeteve, me qëllim të shmangies së grumbullimit të tepërt të njerëzve.
 

26.  Vendimi Nr.01/11, i datës 08.07.2020, vazhdon të zbatohet deri në një vendim tjetër.
 

27.  Ky vendim do të rivlerësohet varësisht nga situata epidemiologjike në vend, në konsultim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, specialistët dhe ministritë e tjera të linjës, për ta vlerësuar efikasitetin dhe domosdoshmërinë e masave të përcaktuara, si dhe për të vendosur për vazhdimin ose jo të masave përkatëse.
                                                                                                     

28.  Shfuqizohen Vendimet e Qeverisë si në vijim:

28.1.  Pika 2. e Vendimit Nr. 01/04 të datës. 07.06.2020;

28.1. Pika e 5, pika 6, pika 7, pika 8, pika e 9 dhe pika 10 e Vendimit Nr. 01/10 të datës 05.07.2020;

28.3. Vendimi Nr.01/13 i datës 13.07.2020;

28.4. Vendimi Nr.02/13 i datës 13.07.2020;

28.5. Vendimi Nr.04/13 i datës 13.07.2020.

29.  Obligohet Ministria e Shëndetësisë që çdo javë të raportojë për zbatimin e këtyre masave. 

30.  Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit, me përjashtim të pikës së 8. të këtij vendimi, e cila hyn në fuqi më 30 korrik 2020.

Related posts:

Nesër fillon transmetimi i televizionit “Kanal 10”
Në SHBA testohet ilaçi kundër dëmtimeve të COVID-19 në mushkëri
Bill Gates jep 150 milionë dollarë që vaksina kundër Covid-19 të shkojë edhe tek të varfrit
Epidemiologu shqiptar thotë se virusi ka pësuar mutacion dhe s' është më aq kërcënues
Komunikimi i përditshëm për koronavirusin/ 9 Gusht 2020 – Instituti i Shëndetit Publik
Si të ulim stresin gjatë pandemisë
Lidhja mes trashjes së gjakut dhe koronavirus
A e shkakton coronavirusi diabetin (sëmundjen e sheqerit) (sëmundjen e sheqerit): Mjekët janë të bre...
12 të vdekur nga COVID-19
Simptomat e para të tipit 2 të diabetit (sëmundja e sheqerit) (sëmundja e sheqerit)
188 raste të reja me COVID-19
SHBA, mbi 5 milionë të infektuar nga koronavirusi
Simptomat e para që vijnë nga kanceri i gjirit
Prej 100 ditësh asnjë rast të ri me koronavirus, njihuni me shtetin më të sigurt në botë
Këshilla për flokët kaçurrela
Lidhshmëria e gjumit me shëndetin mendor
Fotografi që dëshmojnë fuqinë e grimit
STUDIMI: Pacientët asimptomatikë me Covid-19 kanë të njëjtën ngarkesë virale si simptomatikët
Veshjet plot të stil të Kate Middelton (FOTO)
Komunikimi i përditshëm për koronavirusin/ 08 Gusht 2020 – Instituti i Shëndetit Publik
Kosovë, 315 viktima nga COVID-19 afro 4 mijë raste aktive
8 Gusht 2020/ Informacion i përditësuar përkoronavirusin COVID-19 – Instituti i Shëndetit Publik
Një person gjendet i vdekur brenda veturës në Prishtinë
Agim Bahtiri thotë se për tubimin e Mozzik dha leje Qeveria e Kosovës
Bëni kujdes nga antibakteriali, Vetëm po të s’ përdoret me kujdes mund të shkaktojë djegie të rënda!
Rishfaqet sërish murtaja në Kinë
Këto janë llojet e testeve për koronavirus
Infektologu Dreshaj: Javën e ardhshme mund të rriten rastet shkaku i Bajramit
​15 të vdekur nga Covid-19 në Bujanovc, ministri Zemaj bën apel për respektimin e masave
190 raste të reja me Covid-19 dhe 197 të shëruar
12 të vdekur nga Covid-19, gjatë 24 orëve të fundit
Lemza e vazhdueshme mund të jetë simptomë e re e coronavirusit, paralajmërojnë mjekët
A mund të infektohemi me Covid-19 me anë të ujit të detit?
​Bie numri i rasteve me kancer në Kosovë, shkak pandemia
Bilanc tragjik në SHBA, afro 163 mijë të vdekur nga COVID-19
Aktivitetet e përditshme me rrezik më të lartë në përhapjen e Covid-19
Dhjetëra pjesëtarë të Transfuzionit të Gjakut infektohen me Covid-19
“33 laboratore private mund të nisin testimet për COVID-19 nga java e ardhshme në Kosovë”
135 raste të reja me Covid-19 në Shqipëri
A nevojitet të shqetësoheni kur fëmijët 1-3 vjeçar përdorin teknologji të mençur
409 pacientë me Covid-19 janë në oksigjenoterapi
7 gjërat që s' nevojitet t’i vishni asnjëherë në një ambient pune gjatë verës!
Bie numri i të infektuarve me Covid-19, sot 181 raste pozitive
Komunikimi i përditshëm për koronavirusin/ 7 Gusht 2020 – Instituti i Shëndetit Publik
Mënyra më e Shijshme e Përgatitjes së Tavës me Pulë dhe Oriz
3 raste të reja me koronavirus në Rahovec
Universiteti Imperial në Londër zgjeron testimin e vaksinës kundër COVID-19
Si Të Mbillni Dhe Rrisni Kamomilin Shërues Në Shtëpi
3 të vdekur nga koronavirusi në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit
Hipertiroidizmi – Si Ta Dalloni Dhe Cilat Janë Ushqimet e Duhura
Gjermani, rritje e rasteve me koronavirus/ Në fokus të kthyerit nga Kosova
Si Të Përgatisni me Shije Byrekun me Kungull Stine
Michelle Obama ndan eksperiencën: Po luftoj me depresionin
Çfarë Ndodh Në Organizëm Po qe se Hani Një Thelpi Hudhër Në Darkë
Cila Është Lidhja Mes Tiroides Dhe Kolesterolit
Ftohja e zakonshme mund të ofrojë imunitet nga Covid-19
VIDEO: “Me blutë apo me të kuqtë je ti vëlla?”, Tahiri batuta me ish-kryebashkiakun e Vlorës nga pus...
Shenjat Që Tregojnë Se Veza Është e Prishur
STUDIMI: Disa njerëz kanë imunitet të natyrshëm ndaj Covid-19, ftohja e zakonshme e përgatit trupin
Petullat e Ëmbla të Shtëpisë me Arra – Plot Aromë dhe Shije
Ramiz Lladrovci i infektuar me COVID19 shtrihet në spital
Përse Ju Humbasin Gjithnjë Sendet? Si të Shpëtoni nga Stresi dhe Harresa
COVID-19 mund t’i dëmtojë disa prej qelizave kryesore të imunitetit, thotë studimi i ri
Receta E Patëllxhanëve Të Mbushur Me Domate dhe Speca
Vaksina Kundër Gripit – Ta Bëj, apo Mos ta Bëj?
Përse Është Kaq E Vështirë Të Lësh Duhanin? – Si të Thoni Jo
1147 raste të reja me COVID-19 në Gjermani
A Duhen Ndaluar Reklamat e Patatinave në Televizion? -Efekti tek Fëmijët
A po e shkakton COVID-19 shfaqjen e diabetit (sëmundja e sheqerit) (sëmundja e sheqerit) të tipit 1 ...
FOTO: Ndezi dhjetëra qirinj për t’i propozuar të dashurës së huaj, shqiptari i vë flakën banesës
Për njerëz që s' kanë kohë por duan të ushqehen shëndetshëm; kjo është zgjidhja!
Trump rrit tensionet me Pekinin, firmos urdhrin ekzekutiv për ndalimin e “TikTok” në SHBA
​Covid-19 mund të përhapet më lehtë sesa mendohej në shkolla
Ky model i maskave s' po ofron mbrojtje ndaj Covid-19
6 Gusht 2020/ Informacion i përditësuar përkoronavirusin COVID-19 – Instituti i Shëndetit Publik
Studimi mbështet teorinë se disa njerëz kanë imunitet të natyrshëm ndaj COVID-19
Bill Gates optimist, tregon kur do të përfundojë pandemia
Mrekulli e vërtetë – Gruaja shqiptare lind 5 fëmijë pas 10 vitesh martesë
Mali i Zi me vendim të ri për hyrjet e qytetarëve të vendeve tjera
Lipjani merr vendim për mbylljen e shesheve, bizneseve dhe parqeve pas orës 18:00
Në Prishtinë 1.536 raste aktive me Covid-19, kryetari Shpend Ahmeti thotë se situata është shqetësue...
Italia do të dërgojë një ekip ushtarak-mjekësor në Kosovë për të ndihmuar në lutfën kundër COVID-19
Zbulohet pika e dobët e koronavirusit, bllokon ripordhimin e tij
Komunikimi i perditshem per COVID-19, 6 Gusht 2020 – Instituti i Shëndetit Publik
Në 6 muajt e parë të vitit 2019 vdiqën qindra persona më shumë se sivjet në pandemi
6 viktima dhe 127 raste të reja me Covid-19
Shala flet për gjendjen e tij pasi doli pozitiv për Covid-19
Vala e dytë po vjen/ Rriten infektimet në Evropë
Dr. Visar Zekaj – “Lufta ime me COVID – 19” (VIDEO)
Tragjike: 16 të vdekur nga COVID-19 vetëm brenda 24 orëve
196 raste të reja me COVID-19
Zemaj nga Ferizaj: Po angazhohemi që çdo spital t’i ketë kapacitetet teknike dhe humane
Shqipëri, 130 raste të reja me COVID-19 dhe 4 të vdekur
Virusi Corona: Çfarë nevojitet të dini për analizat e kontrollit?
Mbroni Shëndetin me Lëngun e Gjetheve të Manave
VIDEO: Të gjithë duke vrapuar për të shpëtuar, shikoni çfarë ndodh në momentin e shpërthimit në Bejr...
Bëjeni Vetë. Si të Mbillni Xhenxhefil në Shtëpi – Ndiqeni Këtu
Labinot Tahiri: Doni ta ndërtoni spitalin për COVID-19, kurse qytetarët vdesin nga kanceri
“Po përhap informacion të rremë për Covid”, Facebook për herë të parë i fshin postimin Presidentit T...
Nishanet e Bardhë – Përse Shfaqen Dhe Si T’i Eliminoni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Gastronomisë i lejohet puna deri në ora 22:30

Tue Jul 28 , 2020
Në mbledhjen elektronike të Qeverisë të mbajtur sot, janë ashpërsuar masat, për luftimin e përhapjes së COVID-19. Sipas vendimit të ri të qeverië, sektorit të gastronomisë i lejohet puna deri në ora 22:30. “Jashtë këtij orari mund të punojnë vetëm në hapësira të hapura duke respektuar largësinë prej 2 metrash […]