Rebelimi i personave të privuar nga liria

loading...
Neni 396
Rebelimi i personave të privuar nga liria
1.  
Kushdo që nga institucioni
ku gjendet në mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria,
organizon rebelimin e personave të privuar nga liria, me qëllim që të lirohen
me forcë ose së bashku të sulmojnë personat zyrtarë në atë institucion ose me
forcë apo kanosje serioze t’i detyrojnë personat e tillë zyrtarë të veprojnë
apo të mos veprojnë në kundërshtim me detyrën e tyre, dënohet me burgim prej
një (1) deri në pesë (5) vjet.
2.   Pjesëmarrësi në rebelim nga paragrafi 1. i këtij
neni dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në një (1) vit.
3.   Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni
është kryer me përdorimin e forcës apo kanosjes serioze, kryesi dënohet me
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.
4.  
Nëse kryesi i
veprës penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni heq dorë vullnetarisht nga
rebelimi para se të ketë ushtruar forcën apo kanosjen serioze, gjykata mund ta
lirojë nga dënimi.
KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *